Hotarari adoptate 2011


Hotarari nr.55-64

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI NOSLAC

 Noslac, nr. 78, comuna Noslac , judeţul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac @yahoo.com.

HOTARAREA  nr.55

23.11.2011

Privind modificarea  ’’Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2011

             Consiliul Local al comunei Noslac , judetul Alba , intrunit in sedinta ordinara in data de 23.11.2011;

            Avand in vedere:

- expunerea de motive a d-lui Primar- Jr. Silviu Vinteler ;

- referatul de specialitate nr. 2935/23.11.2011 si Planul de achizitii, intocmite de consilier  Nandrean Ioan , responsabil cu achizitiile publice,

- prevederile OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

- prevederile art.3 alin.1 lit.a si art.4 alin.1 din H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, actualizata la 28.07.2009;

- Vazand rapoartele de avizare ale comisiilor permanente de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Noslac ;

              In conformitate cu prevederile art.38 alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a din Legeanr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NOSLAC

HOTARASTE:

               Art.1. Se aproba  modificarea ’’Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2011’’, conform anexei 1, care este  parte integranta a acestei hotarari.

               Art.2. Biroul Contabilitate si Compartimentul de Achizitii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Noslac  vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

              Art.3. Prin grija secretarului, prezenta hotarare se va comunica:

- Institutiei Prefectului - judetul Alba ;

- Primarului comunei Noslac ;

- Compartimentului de Achizitii Publice din cadrul aparartului de specialitate al Primarului si va fi publicata si pe site-ul institutiei

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Cons. COPANDEAN CLAUDIU DORIN 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

VAIDASIGAN VIRGINIA

VOTURI:          Pentru -  11               

                       Împotriva  -     

                       Abţineri  -    

Citeşte mai mult...
 
H O T Ă R Â R E A Nr. 54 / 2011

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI NOSLAC

 Noslac, nr. 78, comuna Noslac , judeţul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac @yahoo.com

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 54

din 23.11.2011

privind  rectificarea   bugetului local ,bugetului institutiilor finantate  integral sau partial din venituri proprii 2011 ( invatamant , pasune , camin cultural ) al comunei Noslac ,judeţul Alba .

Citeşte mai mult...
 
H O T Ă R Â R E A Nr. 53/2011

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI NOSLAC

 Noslac, nr. 78, comuna Noslac , judeţul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac @yahoo.com

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 53/2011

din 23.11.2011

 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local

al comunei Noslac din lunile noiembrie , decembrie -2011, ianuarie 2012.

 

        

     Având în vedere prevederile art. 35 şi art. 41 din Legea nr.215/2001, privind

 

 

administraţia publică locală, republicată,

             În baza art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  NOSLAC

 

H o t ă r ă ş t e :

 

           Articol unic: Doamnul  consilier local Copândean Claudiu Dorin  se alege ca

preşedinte al şedinţelor Consiliului Local al comunei  Noslac din lunile noiembrie ,decembrie 2011, ianuarie 2012.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Cons. COPÂNDEAN CLAUDIU DORIN 

 

Noslac , 23,noiembrie 2011

 

 

                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                   SECRETAR

                                               VAIDASIGAN VIRGINIA

 

VOTURI:          Pentru -  11               

                       Împotriva  -     

                       Abţineri  -    

Numărul total al consilierilor este  11.

Numarul de consilieri prezenti este 11.

 

 
H O T A R A R E A nr.52/2011

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI NOSLAC

Noslac, nr. 78, comuna Noslac , judeţul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac @yahoo.com.

 

H O T A R A R E A  nr.52

31.10.2011

Privind modificarea  "Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2011"

             Consiliul Local al comunei Noslac , judetul Alba , intrunit in sedinta ordinara in data de 31.10.2011;

 

 

 

             Avand in vedere:

- expunerea de motive a d-lui Primar- Jr. Silviu Vinteler ;

- referatul de specialitate nr. 2728/25.10.2011 si Planul de achizitii, intocmite de consilier  Nandrean Ioan , responsabil cu achizitiile publice,

- prevederile OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

- prevederile art.3 alin.1 lit.a si art.4 alin.1 din H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, actualizata la 28.07.2009;

- Vazand rapoartele de avizare ale comisiilor permanente de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Noslac ;

              In conformitate cu prevederile art.38 alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a din Legeanr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

                                CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NOSLAC

HOTARASTE:

               Art.1. Se aproba  modificarea ’’Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2011’’, conform anexei 1, care este  parte integranta a acestei hotarari.

               Art.2. Biroul Contabilitate si Compartimentul de Achizitii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Noslac  vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

              Art.3. Prin grija secretarului, prezenta hotarare se va comunica:

- Institutiei Prefectului - judetul Alba ;

- Primarului comunei Noslac ;

- Compartimentului de Achizitii Publice din cadrul aparartului de specialitate al Primarului si va fi publicata si pe site-ul institutiei

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Cons. ONISOR OCTAVIAN  

 

CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                             SECRETAR

             VAIDASIGAN VIRGINIA

 

VOTURI:          Pentru -  11               

                       Împotriva  -     

                       Abţineri  -    

Numărul total al consilierilor este  11.

Numarul de consilieri prezenti este 11.

 

 

 
H O T Ă R Â R E A NR. 51/2011

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NOSLAC

 Noslac, nr. 78, comuna Noslac , judeţul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac @yahoo.com

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 51

din data de 31.10.2o11

 

privind trecerea in domeniul privat al comunei Noslac si parcelarea imobilului (teren ) inscris in C.F. 70209 –Noslac ( CF vechi 48/ Captalan ) cu nr. top 874, 875 , 877, 879, 880,  881, 905.

 

            

   Consiliul local al comunei Noslac , judetul Alba , intrunit in sedinta publica ordinara in data de 31.10.2011.

 

               Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea planului de parcelare a imobilului inscris in C.F. 70209 –Noslac ( CF vechi 48/ Captalan ) cu nr. top 874, 875 , 877, 879, 880,  881, 905 conform planului si tabelului de parcelare ,

               Avand in vedere raportul de specialitate al compartimentului agricol din subordinea Consiliului Local si avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr. 1 Noslac  pentru buget , finante , administrarea domeniului public si privat al comunei , agricultura , gospodarire comunala , protectia mediului servicii si comert  precum si comisia nr. 2 si 3.

              Vazand prevederile Decretului- Lege nr.115/1938 si Legea nr. 213/1998 privind regimul juridic al acesteia .

              In temeiul prevederilor art. 36(2) lit."c" , ale art. 45(3) si ale art 115(1) lit."b" din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala , republicata ,

 

H O T A R E S T E :

            

               Art. 1 Se aproba trecerea in domeniul privat al comunei Noslac a imobilului inscris in C.F. 70209 –Noslac ( CF vechi 48/ Captalan ) cu nr. top 874, 875 , 877, 879, 880,  881, 905 in suprafata totala de 65844 m.p.

 

               Art. 2 Se aproba  parcelarea imobilulului  (teren) , proprietatea privata a comunei  Noslac ,  inscris in C.F. 70209 –Noslac ( CF vechi 48/ Captalan ) cu nr. top 874, 875 , 877, 879, 880,  881, 905 in suprafata totala de 65844 m.p .dupa cum urmeaza :

            Parcela nr. 1, cu nr. top nou 874 –pasune , in suprafata de 45494 m.p.,

                                                             875/1 – pasune, in suprafata de 33 mp.

            Parcela nr. 2, cu nr. top nou 875/2 –pasune , in suprafata de 1226 m.p.,

                                                             877 – padure, in suprafata de 3597 mp,

                                                             879 – padure, in suprafata de 2877 mp,

                                                             880 – arabil, in suprafata de 10639 mp,

                                                             881 – padure, in suprafata de 1798 mp,

                                                             905 – padure, in suprafata de 180 mp.

              Art.3. Se aproba introducerea in intravilanul localitatii Captalan a parcelei nr. 1 cu nr.top.874 si 875/1 in suprafata totala de 45527 mp.

              Art. 4 Serviciul agricol din subordinea Consiliului local al comunei Noslac va duce la indeplinire sarcinile prevazute in prezenta.

 

 

              Art.5 Prezenta se comunica  catre :

               Institutia Prefectului Judetului Alba

              Camera agricola

              O.P.C.I Alba  

 

Nota : Documentatia de dezlipire si planul de amplasament a imobilului  fac parte din prezenta hotarare .

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                      CONTRASEMNEAZA SECRETAR

Cons. Onisor Octavian                                  VAIDASIGAN VIRGINIA

 

 

 

 

VOTURI:          Pentru -  11               

                       Împotriva  -     

                       Abţineri  -    

Numărul total al consilierilor este  11.

Numarul de consilieri prezenti este 11.

 

 

 
H O T A R A R E A NR.50/2011

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI NOSLAC

 Noslac, nr. 78, comuna Noslac , judeţul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac @yahoo.com

                                                          H O T A R A R E A   NR.50

                                                                   din 29.09.2011

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Grupului Social  din incinta Caminului cultural Noslac

                    Consiliul local al comunei Noslac , judetul  Alba  , intrunit in sedinta ordinara azi  data de 29.09.2011

 

 

 

                     Luand in dezbatere :

                   Proiectul de hotarare  cu  privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat  a  grupului social  din incinta Caminului Cultural Noslac ,casarea si  valorificarea materialelor rezultate  . 

                 Avand in  vedere referatul intocmit de  compartimentul achizitii publice si urbanism , avizat de primarul comunei  si lista cu propunerile de casare  propuse  de catre comisia de casare     ;

                 Avizul comisiei de specialitate nr. l din cadrul primariei Prntru  programare , dezvoltare economico –sociala , buget , administratia domeniului public si privat al comunei , agricultura , gospodarire comunala , protectia mediului , servicii si comert   din cadrul Consiliului local  ;

                 Tinand cont de prevederile - Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată;

                  In temeiul articolelor 36  , 45 si 115(b) din Legea nr. 215/2001 Legea administratiei publice locale republicata  , adopta prezenta ;

H O T A R A R E  :

               Art. 1 Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Grupului Social  din incinta Caminului cultural Noslac  conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta .

               Art. 2  Se aproba casarea   si scoaterea din inventar a mijlocului fix  ,enumerat in lista de propunere de casare  intocmita de comisia de inventariere , lista ce  face parte integranta din prezenta hotarare , anexa nr.1,  pretul pentru materialele rezultate in urma demolarii este de  50 lei .

              Art. 3 Cu ducere la indeplinire a prezentei se insarcineaza viceprimarul comunei   si compartimentul financiar contabil  .

            Art. 4. Cu drept de contestatie la instanta de contencios administrativ competenta potrivit  prevederilor Legii nr. 554/2004;

             Art.5.   Prezenta se comunica :

                     - Institutia Prefectului Judetul Alba ;

                      -Avizier ;

                     - Contabilitate

.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ,

CONS. ONISOR OCTAVIAN                                    SECRETARUL comunei ,

                                                            VAIDASIGAN VIRGINIA

VOTURI:     Pentru  -11                

                       Împotriva  -     

                       Abţineri        -

Numărul total al consilierilor este  11.

Numarul de consilieri prezenti este 11.

 

 

 

 

 

 

 
H O T Ă R Â R E A NR.49/2011

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI NOSLAC

Noslac, nr. 78, comuna Noslac , judeţul Alba, tel./fax: 0258/889101, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

H O T Ă R Â R E A NR.49

29.09.2011

privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Consiliul local

al comunei Noslac  si Asociatia „ PROLOGOS „ Timisoara ,  FILIALA Gabud .

 

Citeşte mai mult...
 
H O T A R A R E A Nr.48/2011

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI NOSLAC

 Noslac, nr. 78, comuna Noslac , judeţul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac @yahoo.com

H O T A R A R E A  Nr.48

din  29.09.2011

privind  stabilirea taxelor de inchiriere pentru Caminele culturale de pe raza comunei pe anul 2012

                Consiliul local al comunei Noslac , intrunit in sedinta ordinara  in data de 29.09.2011;

 

 

 

                 Luand in dezbatere :

                  - Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind stabilirea taxelor de inchiriere pentru Caminele culturale de pe raza comunei pe anul 2012;

                  -Proiectul de hotarare privind " privind  stabilirea taxelor de inchiriere pentru Caminele culturale de pe raza comunei pe anul 2012

                  -Referatul compartimentului impozite si taxe  ;

                  -Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 1 comisia pentru programare , dezvoltare economico sociala , administratia domeniului public si privat al comunei , agricultura , gospodarire comunala , protectia mediului , servicii si comert din cadrul consiliului local cu aviz favorabil, comisia nr. 2 si comisia nr. 3 ;

                  Avand in vedere :

                 Legea nr. 273/2006 legea finantelor publice locale ;

                 Legea nr. 571/2003 –privind codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare ;

                 Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 , republicata ;

                 In temeiul art.36 (5)  lit. a ,art.45 (1) si art. 115 lit. b  din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala ,republicata  , adopta prezenta

 

                              H O T A R A R E :

               Art. 1. Se aproba inchirierea Caminelor Culturale de pe raza comunei pe anul 2012 , pentru nunti dupa cum urmeaza :

                Camin Cultural Noslac penbtru suma de 450 lei ;

                Camin Cultural Copand pentru suma de  100 lei ;

                Camin Cultural Stina de Mures pentru suma de  100 lei .

               Art. 2 Se aproba inchirierea Caminelor culturale pentru organizare de discotecii , pentru care se va percepe suma de 70 lei in fiecare localitate unde exista Camin cultural .

               Art. 3. Se aproba inchirierea Caminelor culturale pentru manifestarii culturale  cu suma de  30 lei .

               Art. 4 Predarea Caminelor culturale pentru manifestarile prevazute la art. 1,2,3 se face de catre gestionar , care  va percepe  o  garantie in suma de 100 lei suma ce va fi restituita la predare daca nu se produc pagube .

               Cu ducere la indeplinire a prezentei se insarcineaza viceprimarul comunei .

                Prezenta se comunica : Institutia prefectului –Judetul Alba ,Compartiment financiar contabil , avizierul primariei si satele apartinatoare .

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

ONISOR OCTAVIAN                                       SECRETARUL comunei ,

                                                                     VAIDASIGAN VIRGINIA

VOTURI:     Pentru  -11                

                       Împotriva  -     

                       Abţineri        -

Numărul total al consilierilor este  11.

Numarul de consilieri prezenti este 11.

 
H OT Ă R Â R E A Nr. 47/2011

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI NOSLAC

 Noslac, nr. 78, comuna Noslac , judeţul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac @yahoo.com

                                           

H OT Ă R ÂR E A Nr. 47

din data de 29 septembrie  2011

privind modificarea anexei nr. 1 si 2 a Hotărârii Consiliului local  Noslac nr. 8/4.02.2011  privind

aprobarea Organigramei si a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Noslac , judetul Alba ,ca urmare a promovarii in grad a unor functionari publici .

             ţul   Alba , întrunit în şedinţă ordinară pe data de 29

 

septembrie  2011;

              - analizând expunerea de motive si proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul nr.

2379/23.09.2011/secretar prin care se propune modificarea anexei nr.1,2 a Hotărârii Consiliului local  Noslac nr. 8 / 2011 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Noslac , judeţul Alba  şi modificarea Statului de personal, ca urmare a promovării în grad a unor funcţionari publici din aparatul de specialitate al primarului, care au fost declaraţi “admis” la examenul de promovare în grad, organizat la sediul Primăriei comunei Noslac , judeţul Alba , din data de 22 septembrie  2011ora 10.00, proba scrisă şi ora 13.00, interviul;

         - având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, pentru apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţeanului , comisia nr. 2 si comisia nr.3;

          - tinand cont de prevederile  art. 36 alin (1) art. 36 alin. (2) lit. a) alin. 3 lit. b) din Legea nr. 215/2001 republicată,privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45 alin.(1) şi al art. 115 alin. (3) lit. b) şi alin (7) din Legea nr. 215/2001

republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

 

                                                        H OT Ă R Ă Ş T E :

               Art.1 Se modifică anexa nr. 1 si 2 a Hotărârii Consiliului local Noslac nr. 8/ 2011 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Noslac  judeţul Alba , conform anexei nr. 1 care face parte din această hotărâre şi Statul de personal ale aparatului de specialitate al primarului comunei Noslac , judeţul Alba , conform anexei nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotarâre. Anexa nr. 2 a HCL Noslac  nr.8/2011 îsi încetează aplicabilitatea.

             Art. 2.Cu ducerea la îndeplinire se însarcineaza Resursele umane. Secretarul comunei Noslac , judeţul Alba va asigura publicitatea prezentei hotărâri în localitate şi o va comunica pentru exercitarea controlului de legalitate în termenul prevăzut de lege.

             Art. 3. Cu drept de contestatie la instanta de contencios administrativ competenta potrivit  prevederilor Legii nr. 554/2004;

             Art.3.   Prezenta se comunica :

                     - Institutia Prefectului Judetul Alba ;

                      -Avizier ;Resurse umane ;

                     - Contabilitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

ONISOR OCTAVIAN                                       SECRETARUL comunei ,

                                                                     VAIDASIGAN VIRGINIA

VOTURI:     Pentru  -11                

                       Împotriva  -     

                       Abţineri        -

Numărul total al consilierilor este  11.

Numarul de consilieri prezenti este 11.

 
H O T A R A R E A NR. 46/2011

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI NOSLAC

 Noslac, nr. 78, comuna Noslac , judeţul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac @yahoo.com

H O T A R A R E A   NR. 46

din 31.08.2011

Privind stabilirea preturilor pentru materialele rezultate in urma renovarii  Caminului Cultural Noslac .

                    Consiliul local al comunei Noslac , judetul  Alba  , intrunit in sedinta ordinara azi  data de 31.08.2011

 

                     Luand in dezbatere :

                   Proiectul de hotarare  cu  privire la stabilirea preturilor pentru materialele rezultate in urma renovarii Caminului Culrural Noslac , initiat de primarul comunei ;

                 Avand in  vedere referatul Nr. 1897/25.07.2011 intocmit de compartimentul achizitii publice  .            

                 Avizul comisiei de specialitate nr. l din cadrul primariei Prntru  programare , dezvoltare economico –sociala , buget , administratia domeniului public si privat al comunei , agricultura , gospodarire comunala , protectia mediului , servicii si comert   din cadrul Consiliului local, comisia nr.2 si 3  ;

                 Tinand cont de prevederile art. 36,p-ctele 1,2 lit.b ,c, , pct.5 lit. b si p-ctul 7 lit. a, art. 45 si art.115 alin 1lit. b  din Legea nr. 215/2001 republicata , coroborate cu  - Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale , completata cu Ordonanta de Urgenta nr. 46/23 mai 2007 pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale ;

                  In temeiul articolelor 36  , 45 si 115(b) din Legea nr. 215/2001 Legea administratiei publice locale republicata  ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NOSLAC

H O T A R A R E  :

 

               Art. 1  Se aproba preturilor pentru materialele rezultate in urma renovarii   Caminului Culrural Noslac  conform  anexa nr.,1 care face parte integranta din prezenta hotarare

               Art. 2 Cu ducere la indeplinire a prezentei se insarcineaza viceprimarul comunei   si comisia de receptie  .

            Art. 3. Cu drept de contestatie la instanta de contencios administrativ competenta potrivit  prevederilor Legii nr. 554/2004;

             Art.4.   Prezenta se comunica :

                     - Institutia Prefectului Judetul Alba ;

                      -Avizier ;

                     - Contabilitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

ONISOR OCTAVIAN                                       SECRETARUL comunei ,

                                                                     VAIDASIGAN VIRGINIA

VOTURI:     Pentru  -11                

                       Împotriva  -     

                       Abţineri        -

Numărul total al consilierilor este  11.

Numarul de consilieri prezenti este 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.1/H.C.L. 46/2011

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI NOSLAC

 Noslac, nr. 78, comuna Noslac , judeţul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac @yahoo.com

 

 

 

 

                                            LISTA

 

 preturilor pentru materialele rezultate in urma renovarii ,  Caminului Culrural Noslac  .

 

 

Nr. crt.

DENUMIRE PRODUS

PRET PROPUS DE COMISIE

PRET APROBAT DE CONSILIU

1

GEAMURI

10 lei 

10 lei 

2

USI

15 lei

15 lei

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ,

Cons. ONISOR OCTAVIAN                                  SECRETARUL comunei ,

                                                                     VAIDASIGAN VIRGINIA

 

 

 

 

 

 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 Următor > Sfârşit >>

Pagina 1 din 6