Hotararea nr.18 din17.03.2011

ROMANIA, JUDETUL ALBA, COMUNA NOSLAC  

CONSILIUL LOCAL                                                      

H O T A R Â R E A  Nr. 18

din 17.03.2011

 privind aprobarea creditelor de angajament pe anii 2011 – 2013 pentru obiectivul „ Reabilitare Camin Cultural Noslac si documentatia de atribuire a obiectivului   „dupa procedura de atribuire „cerere de oferte „, criteriul aplicat fiind „ pretul cel mai scazut „

Consiliul local al comunei Noslac , întrunit în sedinta  ordinara de lucru, in data de 17.03.2011

             Avand in vedere :  Raportul Compartimentul financiar contabil , privind aprobarea creditelor de angajament ale bugetului local al comunei Noslac , pe anii 2011-2013,

              Vazând Referatul nr. 534/4.03.2011 intocmit de Compartimentul achizitii si urbanism  , precum si documentatia de atribuire a obiectivului de achizitie : „ Reabilitare Camin Cultural Noslac .

              Tinând seama de prevederile art. 41 din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finantele publice locale, respectiv a Legii bugetului de stat pe anul 2011 , OMF. 547/20.03.2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002, Ordonanta de Urgenta  a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune  de servicii , cu completarile si modificarile ulterioare , art. 71 din HGR  nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare  a prevederilor referitoare  la atribuirea contractelor de achizitie publica  din , a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii  cu completarile si modificarile ulterioare si Legea republicata  nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii ,

              În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), art. 45, alin. (1) si alin. (2),  art. 115,

alin. (1),  din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,                                    

                                     H O T A R E S T E :

             Art. 1. Se aproba creditele de angajament ale bugetului local al comunei Noslac  pe

anii 2011-2013, pentru obiectivul „ Reabilitare Camin Cultural Noslac „in suma de 250.000 mii lei , conform Anexei Nr. 1 parte integranta din preezenta hotarare ;

            Art. 2 Se aproba  documentatia de atribuire nr. 533 din 04.03.2011a Obiectivului de achizitie „ Reabilitare Camin Cultural Noslac „Cod. CPV -45453000-7 –Lucrari de reparatii  generale si de renovare .

             Art.3 Se aproba comisia de evaluare a ofertelor in urmatoarea componenta :

              Presedinte : Ing. Nandrean Ioan –consilier Compartimentul achizitii si urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Noslac ;

              Membri : - Szilagy Arpad Atila –viceprimarul comunei Noslac ;

                               -Dragan Mirela  -Consilier principal din cadrul aparatului de specialitate al primarului, comunei Noslac  ;

                                -Pop Dumitru – consilier local al Consiliului local al comunei Noslac;

                                -Gherman Maria – consilier principal ,Compartiment contabilitate impozite si taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului, comunei Noslac  ;

              Membri de rezerva : -Bichis Floarea Victoriareferent  agent agricol  din cadrul aparatului de specialitate al primarului ;

                                               -Radu Ancuta Olivia – referent starea civila din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Noslac ;             

                Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotarari se încredinţează primarul comunei Noslac prin compartimentul de specialitate .

                Art.5 Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr. de 11 voturi favorabile exprimate , care reprezinta 100%  din numarul consilierilor prezenti .
                 Art.6 – Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului - judetul Alba,              Primarului comunei Noslac, Directia Generala a Finantelor publice Alba  ,compartimentului contabil,Trezoreria Ocna Mures , membrilor comisiei nominalizate la art.3 , avizier  Primarie .


PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  CONTRASEMNEAZA,
CONS. CACUCI IOSIF                                                              SECRETAR,
                                                                                       VAIDASIGAN VIRGINIA