Hotararea nr.24 din28.03.2011

ROMANIA, JUDETUL ALBA, COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL                                           

                                                  H O T A R A R E A  Nr. 24

                                                        din 28 martie 2011

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru   obiectivul “Modernizare  infrastructura rutiera  in comuna Noslac « , judetul Alba .

 

Consiliul local al comunei  Noslac  , judetul Alba, intrunit in sedinta publica extraordinara  la data de 28 03 2011;

             Luand in dezbatere:

                 - referatul compartimentului  Achizitii  publice  si urbanism  cu nr.720 /24. 03 2011 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru   obiectivul “Modernizarr  infrastructura rutiera  in comuna Noslac «  , judetul Alba .

                 - raporul de avizare al comisiilor  de specialitate ,  din cadrul  Consiliului local Noslac, cu aviz favorabil  ;

                Avand in vedere:

              -prevederile art.41,art 44 alin.(1)(2)si(3) din Legea nr.273/2006 privind finantele

publice locale cu modificarile si completarile ulterioare,cu referire la cheltuielile de investitii si documentatiile tehnico –economice ;

             -prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.105/2010 pentru  aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii .

              - Ordonanta  Guvernului nr. 43 /1997  privind regimul drumurilor  si Ordonanta de Urgenta nr. 8/2011 pentru completarea art. 221 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor ;  - prevederile Hotararii Guvernului nr.530/2010 pentru aprobarea Programului »Reabilitare si modernizare -10.000 Km drumuri de interes judetean si drumuri de interes local implementat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului ,in perioada 2010 – 2013 .

              In temeiul art.45 alin (1) din Legea 215/2001 privind Administratia  publica locala, republicata,adopta prezenta :                            

                                                    H O T A R A R E :

                Art.1 Se aproba  Studiul de fezabilitate  pentru obiectivul « Modernizare  infrastructura rutiera  in comuna Noslac « , judetul Alba .

                Art.2 Se  aproba indicatorii tehnico-economici cuprinsi in proiectul “Modernizare  infrastructura rutiera  in comuna Noslac « , judetul Alba .

           TOTAL GENERAL  Lucrari de constructii si instalatii – 6085.784 mii lei cu TVA inclus , respectiv 1427.147 mii euro inclusiv TVA ;

           Din care :C+M  4072.947 mii lei ,respectiv  955.127 mii euro

           Curs valutar la data de 10.01.2011 1 euro = 4.2643 lei .

                 Art. 3 Se aproba predarea terenului aferent lucrarii , teren in suprafata de 54711 m.p , catre Ministerul Dezvoltarii Regionale  si Turismului , pe timpul executiei lucrarilor .

               Prezenta hotarare  se inainteaza si se comunica la :

               Institutia prefectului judetul  Alba:

               Primarului comunei Noslac ;

               Avizier

                       Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11 voturi favorabile valabil exprimate,care reprezinta 100% din numarul consilierilor in functie

                                    

PRESEDINTE  SED.                                                        Contrasemneaza secretarul comunei

CACUCI IOSIF                                                                VAIDASIGAN VIRGINIA