HOTĂRÂREA Nr. 36 din 30.06.2011

                                                                      ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NOSLAC

 Noslac, nr. 78, comuna Noslac , judeţul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac @yahoo.com

    HOTĂRÂREA  Nr. 36                        

din 30.06.2011

Privind : reziliere contract concesiune Nr. 985/11.08.2005

                    Avand in vedere:

                 - Contractul de concesiune nr. 985/ 11.08.2005  , incheiat intre Consiliul Local al Comunei Noslac , in calitate de concedent şi Asociatia Pescarilor Sportivi  Alba  in calitate de concesionar, avand ca obiect concesionarea:

        - teren in suprafata de 12 ha , situat in localitatea Noslac , apartinand domeniului privat al Comunei Noslac ;

                  - Hotararea Consiliului Local al Comunei Noslac  nr.18 04.04.2005 privind concesionarea prin licitatie publica si a procesului verbal de adjudecare  nr. 958/4.08.2005 .

                  - H,C.L. Nr. 48/03.09.2010  privind aprobarea actului aditional  la contractul de concesiune nr. 985/2005;

           - Raportul compartimentului de specialitate nr.­­­­­1422/16.05.2011 privind propunerea de reziliere a contractului de concesiune nr. 985/04.08.2005;

            -Somatie Nr. 2 din 19.01.2011

            - Notificarea  nr. 116 din 20.01.2011 ;

            - Adresa de infiintare a popririi Nr. 4292/21.02.2011, Raiffeisen Bank;

            - Expunerea de motive nr 1422/2011 la prezentul proiect de hotarare privind necesitatea rezilierii contractului de concesiune pentru neplata redeventei ;

           - Proiectul de hotarare nr.36/24.06.2011 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 958/4.08.2005, incheiat intre Consiliul Local al Comunei Noslac ,in calitate de concedent şi Asociatia Pescarilor Sportivi  Alba  in calitate de concesionar, avand ca obiect concesionarea:

           - teren in suprafata de 12 ha , situat in localitatea Noslac , apartinand domeniului privat al Comunei Noslac ;

            - Avizul Comisiei pe domenii de activitate nr.1,2,3 din 17.06.2011;

            -Prevederile art.9 alin (2 ) lit. d din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

           - Prevederile Legii 52/2003, privind transparenţa decizionala in administraţia publica;

        În conformitate cu prevederile art 36 alin (1) alin.(2) lit c) alin(5) lit.b) din Legea 215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare privind administraţia publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NOSLAC

H O T A R A S T E :

            Art.1. Se aproba ĩncepand cu data de 01.07.2011 rezilierea contractului de concesiune nr. 958/4.08.2005  , incheiat intre Consiliul Local al Comunei Noslac , in calitate de concedent şi Asociatia Pescarilor Sportivi  Alba  in calitate de concesionar, avand ca obiect concesionarea:

       - teren in suprafata de 12 ha , situat in localitatea Noslac , apartinand domeniului privat al Comunei Noslac  ;

          Art.2. Motivul rezilierii contractului de concesiune este nerespectarea prevederilor contractuale de la cap V art.4 din contractul de concesiune  privind neplata redeventei in suma de 11.878.39 lei  Anexa 1 ;

           Art.3 Se stabileste perioada de 15 zile calendaristice , de la data adoptarii prezentei hotarari , pentru achitarea datoriilor restante .

                      In caz de nerespectare a termenului de 15 zile , se va sesiza instanta de judecata , in vederea rezilierii contractului , precum si recuperarea sumelor restante

          Art.4. Bunurile de retur vor fi predate de Asociatia Pescarilor Sportivi Alba , Consiliului Local al comunei Noslac ;

           Art.5. Incepand cu data emiterii prezentei orice prevedere contractuala işi incetează aplicabilitatea;

           Art. 6. Cu ducere la indeplinire a prezentei se insarcineaza  primarul comunei  si compartimentru Impozite si taxe locale .       

         Art.7 Cu drept de contestatie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

          Art.8. Hotărarea se va afişa public şi se va transmite :

              - Compartimentului financiar contabil din cadrul Primăriei Noslac  ;

              - Primarului localităţii ;

              - Persoanei nominalizata la art.1;

              - Instituţiei Prefectului Judeţului Alba .

Presedinte de sedinta                                          Contrasemneaza , secretar comuna

Cons. HARASTASAN ADELA FLORINA                 VAIDASIGAN VIRGINIA

VOTURI:     Pentru  -11                

                       Împotriva  -     

                       Abţineri        -

Numărul total al consilierilor este  11.

Numarul de consilieri prezenti este 11.