H O T A R A R E A NR. 40 din 29.07.2011

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI NOSLAC

 Noslac, nr. 78, comuna Noslac , judeţul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac @yahoo.com

                                            H O T A R A R E A   NR. 40

                                               din 29.07.2011

 

privind  executia  bugetului  de venituri si cheltuieli al comunei Noslac  

pe trimestrul II  2011

                 Consiliul Local al comunei Noslac  întrunit în şedinţă ordinară  din data de 29.07.2011;

                  Luând în dezbatere proiectul de hotarare  cu privire la  execuţia  bugetului  de venituri si cheltuieli al comunei Noslac  pe trimestrul II  2011, elaborat din iniţiativa d-lui Primar, Silviu Vinteler ;

                Având în vedere raportul de specialitate al Compartimentului contabilitate  nr. 1099/.2011, cu privire la execuţia bugetului pe trimestrul II  2011;

                  În conformitate cu prevederile Legii  nr. 273/2006, art. 57, aliniatul 1, privind finanţele publice locale cu modificarile ulterioare;

                 Ţinând seama de avizul Comisiei de specialitate nr. 1, buget – finante, a Consiliului Local;

                 În baza prevederilor art. 68, alin. 1 litera ,,e” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală cu modificarile si completarile ulterioare;

                 În temeiul  prevederilor art. 36, alin. 2 lit. d şi  art. 45, alin. 1, alin. 2 şi alin. 6 si ale art. 115 alin. 1 lit. b  din  Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală republicata cu completarile ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Noslac .

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

          Art. 1.  Se aprobă contul de execuţie al bugetului pe trimestrul II  2011 potrivit  anexei parte integranta din prezenta  hotărâre.

          Art.2 Cu drept de contestatie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

           Art. 3    Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului comunei Noslac , Viceprimarul comunei Noslac , Secretarului comunei Noslac , Compartimentul contabilitate , Impozite si Taxe Locale,  Unitatilor şi Instituţiilor subordonate Consiliului Local al comunei Noslac , Institutia prefectului ,Trezoreria Aiud Directia Generala a Finantelor Publice Alba , Avizier  .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ,

HARASTASAN ADELA –FLORINA                          SECRETARUL comunei ,

                                                                                   VAIDASIGAN VIRGINIA

VOTURI:     Pentru  -11                

                           Împotriva  -     

                           Abţineri        -

Numărul total al consilierilor este  11.

Numarul de consilieri prezenti este 11.