H O T A R A R E A NR. 46/2011

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI NOSLAC

 Noslac, nr. 78, comuna Noslac , judeţul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac @yahoo.com

H O T A R A R E A   NR. 46

din 31.08.2011

Privind stabilirea preturilor pentru materialele rezultate in urma renovarii  Caminului Cultural Noslac .

                    Consiliul local al comunei Noslac , judetul  Alba  , intrunit in sedinta ordinara azi  data de 31.08.2011

 

                     Luand in dezbatere :

                   Proiectul de hotarare  cu  privire la stabilirea preturilor pentru materialele rezultate in urma renovarii Caminului Culrural Noslac , initiat de primarul comunei ;

                 Avand in  vedere referatul Nr. 1897/25.07.2011 intocmit de compartimentul achizitii publice  .            

                 Avizul comisiei de specialitate nr. l din cadrul primariei Prntru  programare , dezvoltare economico –sociala , buget , administratia domeniului public si privat al comunei , agricultura , gospodarire comunala , protectia mediului , servicii si comert   din cadrul Consiliului local, comisia nr.2 si 3  ;

                 Tinand cont de prevederile art. 36,p-ctele 1,2 lit.b ,c, , pct.5 lit. b si p-ctul 7 lit. a, art. 45 si art.115 alin 1lit. b  din Legea nr. 215/2001 republicata , coroborate cu  - Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale , completata cu Ordonanta de Urgenta nr. 46/23 mai 2007 pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale ;

                  In temeiul articolelor 36  , 45 si 115(b) din Legea nr. 215/2001 Legea administratiei publice locale republicata  ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NOSLAC

H O T A R A R E  :

 

               Art. 1  Se aproba preturilor pentru materialele rezultate in urma renovarii   Caminului Culrural Noslac  conform  anexa nr.,1 care face parte integranta din prezenta hotarare

               Art. 2 Cu ducere la indeplinire a prezentei se insarcineaza viceprimarul comunei   si comisia de receptie  .

            Art. 3. Cu drept de contestatie la instanta de contencios administrativ competenta potrivit  prevederilor Legii nr. 554/2004;

             Art.4.   Prezenta se comunica :

                     - Institutia Prefectului Judetul Alba ;

                      -Avizier ;

                     - Contabilitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

ONISOR OCTAVIAN                                       SECRETARUL comunei ,

                                                                     VAIDASIGAN VIRGINIA

VOTURI:     Pentru  -11                

                       Împotriva  -     

                       Abţineri        -

Numărul total al consilierilor este  11.

Numarul de consilieri prezenti este 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.1/H.C.L. 46/2011

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI NOSLAC

 Noslac, nr. 78, comuna Noslac , judeţul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac @yahoo.com

 

 

 

 

                                            LISTA

 

 preturilor pentru materialele rezultate in urma renovarii ,  Caminului Culrural Noslac  .

 

 

Nr. crt.

DENUMIRE PRODUS

PRET PROPUS DE COMISIE

PRET APROBAT DE CONSILIU

1

GEAMURI

10 lei 

10 lei 

2

USI

15 lei

15 lei

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ,

Cons. ONISOR OCTAVIAN                                  SECRETARUL comunei ,

                                                                     VAIDASIGAN VIRGINIA