H OT Ă R Â R E A Nr. 47/2011

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI NOSLAC

 Noslac, nr. 78, comuna Noslac , judeţul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac @yahoo.com

                                           

H OT Ă R ÂR E A Nr. 47

din data de 29 septembrie  2011

privind modificarea anexei nr. 1 si 2 a Hotărârii Consiliului local  Noslac nr. 8/4.02.2011  privind

aprobarea Organigramei si a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Noslac , judetul Alba ,ca urmare a promovarii in grad a unor functionari publici .

             ţul   Alba , întrunit în şedinţă ordinară pe data de 29

 

septembrie  2011;

              - analizând expunerea de motive si proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul nr.

2379/23.09.2011/secretar prin care se propune modificarea anexei nr.1,2 a Hotărârii Consiliului local  Noslac nr. 8 / 2011 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Noslac , judeţul Alba  şi modificarea Statului de personal, ca urmare a promovării în grad a unor funcţionari publici din aparatul de specialitate al primarului, care au fost declaraţi “admis” la examenul de promovare în grad, organizat la sediul Primăriei comunei Noslac , judeţul Alba , din data de 22 septembrie  2011ora 10.00, proba scrisă şi ora 13.00, interviul;

         - având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, pentru apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţeanului , comisia nr. 2 si comisia nr.3;

          - tinand cont de prevederile  art. 36 alin (1) art. 36 alin. (2) lit. a) alin. 3 lit. b) din Legea nr. 215/2001 republicată,privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45 alin.(1) şi al art. 115 alin. (3) lit. b) şi alin (7) din Legea nr. 215/2001

republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

 

                                                        H OT Ă R Ă Ş T E :

               Art.1 Se modifică anexa nr. 1 si 2 a Hotărârii Consiliului local Noslac nr. 8/ 2011 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Noslac  judeţul Alba , conform anexei nr. 1 care face parte din această hotărâre şi Statul de personal ale aparatului de specialitate al primarului comunei Noslac , judeţul Alba , conform anexei nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotarâre. Anexa nr. 2 a HCL Noslac  nr.8/2011 îsi încetează aplicabilitatea.

             Art. 2.Cu ducerea la îndeplinire se însarcineaza Resursele umane. Secretarul comunei Noslac , judeţul Alba va asigura publicitatea prezentei hotărâri în localitate şi o va comunica pentru exercitarea controlului de legalitate în termenul prevăzut de lege.

             Art. 3. Cu drept de contestatie la instanta de contencios administrativ competenta potrivit  prevederilor Legii nr. 554/2004;

             Art.3.   Prezenta se comunica :

                     - Institutia Prefectului Judetul Alba ;

                      -Avizier ;Resurse umane ;

                     - Contabilitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

ONISOR OCTAVIAN                                       SECRETARUL comunei ,

                                                                     VAIDASIGAN VIRGINIA

VOTURI:     Pentru  -11                

                       Împotriva  -     

                       Abţineri        -

Numărul total al consilierilor este  11.

Numarul de consilieri prezenti este 11.