H O T A R A R E A Nr.48/2011

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI NOSLAC

 Noslac, nr. 78, comuna Noslac , judeţul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac @yahoo.com

H O T A R A R E A  Nr.48

din  29.09.2011

privind  stabilirea taxelor de inchiriere pentru Caminele culturale de pe raza comunei pe anul 2012

                Consiliul local al comunei Noslac , intrunit in sedinta ordinara  in data de 29.09.2011;

 

 

 

                 Luand in dezbatere :

                  - Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind stabilirea taxelor de inchiriere pentru Caminele culturale de pe raza comunei pe anul 2012;

                  -Proiectul de hotarare privind " privind  stabilirea taxelor de inchiriere pentru Caminele culturale de pe raza comunei pe anul 2012

                  -Referatul compartimentului impozite si taxe  ;

                  -Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 1 comisia pentru programare , dezvoltare economico sociala , administratia domeniului public si privat al comunei , agricultura , gospodarire comunala , protectia mediului , servicii si comert din cadrul consiliului local cu aviz favorabil, comisia nr. 2 si comisia nr. 3 ;

                  Avand in vedere :

                 Legea nr. 273/2006 legea finantelor publice locale ;

                 Legea nr. 571/2003 –privind codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare ;

                 Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 , republicata ;

                 In temeiul art.36 (5)  lit. a ,art.45 (1) si art. 115 lit. b  din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala ,republicata  , adopta prezenta

 

                              H O T A R A R E :

               Art. 1. Se aproba inchirierea Caminelor Culturale de pe raza comunei pe anul 2012 , pentru nunti dupa cum urmeaza :

                Camin Cultural Noslac penbtru suma de 450 lei ;

                Camin Cultural Copand pentru suma de  100 lei ;

                Camin Cultural Stina de Mures pentru suma de  100 lei .

               Art. 2 Se aproba inchirierea Caminelor culturale pentru organizare de discotecii , pentru care se va percepe suma de 70 lei in fiecare localitate unde exista Camin cultural .

               Art. 3. Se aproba inchirierea Caminelor culturale pentru manifestarii culturale  cu suma de  30 lei .

               Art. 4 Predarea Caminelor culturale pentru manifestarile prevazute la art. 1,2,3 se face de catre gestionar , care  va percepe  o  garantie in suma de 100 lei suma ce va fi restituita la predare daca nu se produc pagube .

               Cu ducere la indeplinire a prezentei se insarcineaza viceprimarul comunei .

                Prezenta se comunica : Institutia prefectului –Judetul Alba ,Compartiment financiar contabil , avizierul primariei si satele apartinatoare .

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

ONISOR OCTAVIAN                                       SECRETARUL comunei ,

                                                                     VAIDASIGAN VIRGINIA

VOTURI:     Pentru  -11                

                       Împotriva  -     

                       Abţineri        -

Numărul total al consilierilor este  11.

Numarul de consilieri prezenti este 11.