H O T Ă R Â R E A NR.49/2011

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI NOSLAC

Noslac, nr. 78, comuna Noslac , judeţul Alba, tel./fax: 0258/889101, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

H O T Ă R Â R E A NR.49

29.09.2011

privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Consiliul local

al comunei Noslac  si Asociatia „ PROLOGOS „ Timisoara ,  FILIALA Gabud .

 

Consiliul local al comunei Noslac , judetul Alba .

 

 

 

            Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului comunei Noslac  prin care

se propune încheierea unui Acord de parteneriat între Consiliul local al comunei Noslac si

si Asociatia „ PROLOGOS „ Timisoara ,FILIALA Gabud inregistrata in registrul de intrare la nr. 2106/17.08.2011 ca persoana juridica  conform incheieri de autentificare nr.1008/30.09.2010.

statutul asociatiei „Prologos „ in vederea infiintarii unei gradinite private „Centru de zi „pentru copii din satul Gabud.

                  Adresa Nr. 585/27.09.2011 a Scolii cu Clasele I-VIII privind acordul de infiintare ;

                  Avizul Nr. 3490/17.08.2011 a Inspectoratului Scolar Judetean Alba ;

                  Aviz favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Noslac;

                 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 7 lit,,a” si art. 45 din Legea administratiei publice

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

                               H O T Ă R Ă S T E

                Art. 1– Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între Consiliului local al

Comunei Noslac  si si Asociatia „ PROLOGOS „ Timisoara ,  FILIALA Gabud pentru infiintarea unei gradinite private „Centru de zi „in localitatea Gabud in cladirea Scoli generale Gabud .

               Art. 2 Avizele pentru infiintare si functionare se vor obtine de catre asociatia „Prologos „ Timisoara , Consiliul local va contribui cu spatiul si cheltuielile de intretinere a cladirii.

               Art. 3. Acordul de parteneriat intră în vigoare după  semnarea documentelor de către părţile partenere.

             Art.4 – Se împuterniceste primarul comunei Noslac pentru a semna acordul de

Parteneriat .

                              Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică:

- Institutiei Prefectului Alba

- Primarului comunei Noslac;

-Asociatia „Prologos „Timisoara 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

ONISOR OCTAVIAN                                       SECRETARUL comunei ,

                                                                     VAIDASIGAN VIRGINIA

VOTURI:     Pentru  -11                

                       Împotriva  -     

                       Abţineri        -

Numărul total al consilierilor este  11.

Numarul de consilieri prezenti este 11.