H O T A R A R E A NR.50/2011

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI NOSLAC

 Noslac, nr. 78, comuna Noslac , judeţul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac @yahoo.com

                                                          H O T A R A R E A   NR.50

                                                                   din 29.09.2011

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Grupului Social  din incinta Caminului cultural Noslac

                    Consiliul local al comunei Noslac , judetul  Alba  , intrunit in sedinta ordinara azi  data de 29.09.2011

 

 

 

                     Luand in dezbatere :

                   Proiectul de hotarare  cu  privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat  a  grupului social  din incinta Caminului Cultural Noslac ,casarea si  valorificarea materialelor rezultate  . 

                 Avand in  vedere referatul intocmit de  compartimentul achizitii publice si urbanism , avizat de primarul comunei  si lista cu propunerile de casare  propuse  de catre comisia de casare     ;

                 Avizul comisiei de specialitate nr. l din cadrul primariei Prntru  programare , dezvoltare economico –sociala , buget , administratia domeniului public si privat al comunei , agricultura , gospodarire comunala , protectia mediului , servicii si comert   din cadrul Consiliului local  ;

                 Tinand cont de prevederile - Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată;

                  In temeiul articolelor 36  , 45 si 115(b) din Legea nr. 215/2001 Legea administratiei publice locale republicata  , adopta prezenta ;

H O T A R A R E  :

               Art. 1 Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Grupului Social  din incinta Caminului cultural Noslac  conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta .

               Art. 2  Se aproba casarea   si scoaterea din inventar a mijlocului fix  ,enumerat in lista de propunere de casare  intocmita de comisia de inventariere , lista ce  face parte integranta din prezenta hotarare , anexa nr.1,  pretul pentru materialele rezultate in urma demolarii este de  50 lei .

              Art. 3 Cu ducere la indeplinire a prezentei se insarcineaza viceprimarul comunei   si compartimentul financiar contabil  .

            Art. 4. Cu drept de contestatie la instanta de contencios administrativ competenta potrivit  prevederilor Legii nr. 554/2004;

             Art.5.   Prezenta se comunica :

                     - Institutia Prefectului Judetul Alba ;

                      -Avizier ;

                     - Contabilitate

.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ,

CONS. ONISOR OCTAVIAN                                    SECRETARUL comunei ,

                                                            VAIDASIGAN VIRGINIA

VOTURI:     Pentru  -11                

                       Împotriva  -     

                       Abţineri        -

Numărul total al consilierilor este  11.

Numarul de consilieri prezenti este 11.