H O T Ă R Â R E A NR. 51/2011

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NOSLAC

 Noslac, nr. 78, comuna Noslac , judeţul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac @yahoo.com

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 51

din data de 31.10.2o11

 

privind trecerea in domeniul privat al comunei Noslac si parcelarea imobilului (teren ) inscris in C.F. 70209 –Noslac ( CF vechi 48/ Captalan ) cu nr. top 874, 875 , 877, 879, 880,  881, 905.

 

            

   Consiliul local al comunei Noslac , judetul Alba , intrunit in sedinta publica ordinara in data de 31.10.2011.

 

               Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea planului de parcelare a imobilului inscris in C.F. 70209 –Noslac ( CF vechi 48/ Captalan ) cu nr. top 874, 875 , 877, 879, 880,  881, 905 conform planului si tabelului de parcelare ,

               Avand in vedere raportul de specialitate al compartimentului agricol din subordinea Consiliului Local si avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr. 1 Noslac  pentru buget , finante , administrarea domeniului public si privat al comunei , agricultura , gospodarire comunala , protectia mediului servicii si comert  precum si comisia nr. 2 si 3.

              Vazand prevederile Decretului- Lege nr.115/1938 si Legea nr. 213/1998 privind regimul juridic al acesteia .

              In temeiul prevederilor art. 36(2) lit."c" , ale art. 45(3) si ale art 115(1) lit."b" din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala , republicata ,

 

H O T A R E S T E :

            

               Art. 1 Se aproba trecerea in domeniul privat al comunei Noslac a imobilului inscris in C.F. 70209 –Noslac ( CF vechi 48/ Captalan ) cu nr. top 874, 875 , 877, 879, 880,  881, 905 in suprafata totala de 65844 m.p.

 

               Art. 2 Se aproba  parcelarea imobilulului  (teren) , proprietatea privata a comunei  Noslac ,  inscris in C.F. 70209 –Noslac ( CF vechi 48/ Captalan ) cu nr. top 874, 875 , 877, 879, 880,  881, 905 in suprafata totala de 65844 m.p .dupa cum urmeaza :

            Parcela nr. 1, cu nr. top nou 874 –pasune , in suprafata de 45494 m.p.,

                                                             875/1 – pasune, in suprafata de 33 mp.

            Parcela nr. 2, cu nr. top nou 875/2 –pasune , in suprafata de 1226 m.p.,

                                                             877 – padure, in suprafata de 3597 mp,

                                                             879 – padure, in suprafata de 2877 mp,

                                                             880 – arabil, in suprafata de 10639 mp,

                                                             881 – padure, in suprafata de 1798 mp,

                                                             905 – padure, in suprafata de 180 mp.

              Art.3. Se aproba introducerea in intravilanul localitatii Captalan a parcelei nr. 1 cu nr.top.874 si 875/1 in suprafata totala de 45527 mp.

              Art. 4 Serviciul agricol din subordinea Consiliului local al comunei Noslac va duce la indeplinire sarcinile prevazute in prezenta.

 

 

              Art.5 Prezenta se comunica  catre :

               Institutia Prefectului Judetului Alba

              Camera agricola

              O.P.C.I Alba  

 

Nota : Documentatia de dezlipire si planul de amplasament a imobilului  fac parte din prezenta hotarare .

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                      CONTRASEMNEAZA SECRETAR

Cons. Onisor Octavian                                  VAIDASIGAN VIRGINIA

 

 

 

 

VOTURI:          Pentru -  11               

                       Împotriva  -     

                       Abţineri  -    

Numărul total al consilierilor este  11.

Numarul de consilieri prezenti este 11.