H O T A R A R E A nr.52/2011

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI NOSLAC

Noslac, nr. 78, comuna Noslac , judeţul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac @yahoo.com.

 

H O T A R A R E A  nr.52

31.10.2011

Privind modificarea  "Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2011"

             Consiliul Local al comunei Noslac , judetul Alba , intrunit in sedinta ordinara in data de 31.10.2011;

 

 

 

             Avand in vedere:

- expunerea de motive a d-lui Primar- Jr. Silviu Vinteler ;

- referatul de specialitate nr. 2728/25.10.2011 si Planul de achizitii, intocmite de consilier  Nandrean Ioan , responsabil cu achizitiile publice,

- prevederile OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

- prevederile art.3 alin.1 lit.a si art.4 alin.1 din H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, actualizata la 28.07.2009;

- Vazand rapoartele de avizare ale comisiilor permanente de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Noslac ;

              In conformitate cu prevederile art.38 alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a din Legeanr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

                                CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NOSLAC

HOTARASTE:

               Art.1. Se aproba  modificarea ’’Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2011’’, conform anexei 1, care este  parte integranta a acestei hotarari.

               Art.2. Biroul Contabilitate si Compartimentul de Achizitii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Noslac  vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

              Art.3. Prin grija secretarului, prezenta hotarare se va comunica:

- Institutiei Prefectului - judetul Alba ;

- Primarului comunei Noslac ;

- Compartimentului de Achizitii Publice din cadrul aparartului de specialitate al Primarului si va fi publicata si pe site-ul institutiei

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Cons. ONISOR OCTAVIAN  

 

CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                             SECRETAR

             VAIDASIGAN VIRGINIA

 

VOTURI:          Pentru -  11               

                       Împotriva  -     

                       Abţineri  -    

Numărul total al consilierilor este  11.

Numarul de consilieri prezenti este 11.