H O T Ă R Â R E A Nr. 53/2011

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI NOSLAC

 Noslac, nr. 78, comuna Noslac , judeţul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac @yahoo.com

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 53/2011

din 23.11.2011

 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local

al comunei Noslac din lunile noiembrie , decembrie -2011, ianuarie 2012.

 

        

     Având în vedere prevederile art. 35 şi art. 41 din Legea nr.215/2001, privind

 

 

administraţia publică locală, republicată,

             În baza art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  NOSLAC

 

H o t ă r ă ş t e :

 

           Articol unic: Doamnul  consilier local Copândean Claudiu Dorin  se alege ca

preşedinte al şedinţelor Consiliului Local al comunei  Noslac din lunile noiembrie ,decembrie 2011, ianuarie 2012.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Cons. COPÂNDEAN CLAUDIU DORIN 

 

Noslac , 23,noiembrie 2011

 

 

                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                   SECRETAR

                                               VAIDASIGAN VIRGINIA

 

VOTURI:          Pentru -  11               

                       Împotriva  -     

                       Abţineri  -    

Numărul total al consilierilor este  11.

Numarul de consilieri prezenti este 11.