H O T Ă R Â R E A Nr. 54 / 2011

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI NOSLAC

 Noslac, nr. 78, comuna Noslac , judeţul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac @yahoo.com

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 54

din 23.11.2011

privind  rectificarea   bugetului local ,bugetului institutiilor finantate  integral sau partial din venituri proprii 2011 ( invatamant , pasune , camin cultural ) al comunei Noslac ,judeţul Alba .

 

                 Consiliul local al comunei Noslac , judetul  Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 23.11.2011;

                 Luând în dezbatere :

       -  proiectul de hotărâre privind rectificarea  bugetului general al comunei Noslac ,judeţul Alba, si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli evidenţiate în afara bugetului pe anul 2011.           

       - Raportul de specialitate al compartimentului conrabilitate, cu privire la proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.55 din 16.11.2011.

        Decizia Nr. 300/19.10.2011 a Directorului executiv al Directiei generale a Finantelor Publice Alba , sume defalcate din cota de 21% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale , sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale .

        Decizia Nr. 338/21.11.2011 a Directorului executiv al Directiei generale a Finantelor Publice Alba,sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata  pentru finantarea cheltuielilor descentralizate (invatamant)

        Decizia nr. 341/23.11.2011 a Directorului executiv al Directiei generale a Finantelor Publice Alba , sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor .

         H.C.J. nr. 221/2011 Sume pentru sustinerea  programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2011.                      

           Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – Prntru  programare , dezvoltare economico –sociala , buget , administratia domeniului public si privat al comunei , agricultura , gospodarire comunala , protectia mediului , servicii si comert   din cadrul Consiliului local ;

           Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.2 Prntru  invatamant , sanatate , cultura , protectie sociala  activitati sportive si de agrement  din cadrul Consiliului local ;

            Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 comisia pentru administratie publica , juridic , drepturile omului , apararea ordinei si linistei publice din cadrul Consiliului local 

              Având in vedere prevederile :

           - Legii 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările si completările ulterioare;

           - Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările

ulterioare;

            -OUG nr. 96/2011;

           - Legii nr.286/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011;

          - art.36 din Legea privind administraţia publică locală nr.215/2001, republicata;

             In temeiul art.45 si art.115 alineatul (1) lit.”c” din Legea administraţiei publice locale

nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare

                                    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NOSLAC

                                                        HOTARESTE

                 Art.1 –Aproba rectificarea  Bugetul local al comunei Noslac ,judeţul  Alba, pe anul 2011,  ,buget aprobat 1729,00 mii lei , buget rectificat 1831,60 mii lei ,în structura prevăzută în Anexa nr.1 – parte integrantă a prezentei hotărâri din care :

                 a) Sectiunea functionare    1376,40 mii lei +94,60      =1471,00 mii lei   ;

                                    -cheltuieli de personal    796,40 mii lei +41,00  = 837,40 mii lei;

                                    - cheltuieli materiale       352,50 mii lei -7,4,00  = 345,10 mii lei ;

                       - transferuri intre unitati ( camin )140,00 mii lei +56,00=   196,00 mii lei :

                       - transferuri asistenta sociala  81,50 mii lei +5,00         =     86,50 mii lei ;

                       - burse                                6,00  mii lei                    =         6,00 mii lei ;

                 b) Sectiunea cheltuieli de  dezvoltare    352,60 mii lei +8 = 360,60 mii lei ;

                                    

              Art. 2 Se suplimenteaza lista de investitii de la Bugetul local  pe anul 2011 de la 347,50mii lei la 355,50 mii lei , din care :

           8,00 mii lei la obiectivul Ridicari topo  , drumuri vicinale 10 km .        

             Art. 3  Rectificarea bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri  proprii si subventii , Anexa nr. 2.

                  Venituri   228,30 mii lei  + 57,00 mii lei = 285,30 mii lei ;

                  Excedent an precedent  10,50 mii lei    =10,50 mii lei ;

Total cheltuieli : 238,80 mii lei    + 57,00 mii lei       = 295,80 mii lei ;

                  - Sectiunea de functionare 78,80 mii lei + 2,00=80,80 mii lei ;

                  -Sectiunea de dezvoltare    160,00 mii lei + 55,00 = 215,00 mii lei ;

            Art. 4 Se suplimenteaza  Lista de investitii  de la bugetul institutiilor publice finantate  integral din veniturii proprii  si subventii  cu suma de 55,00 mii lei la obiectivul „ Reabilitare Camin Cultural Noslac ;

           Art.5.Cu drept de contestatie la instanta de contencios administrativ competenta potrivit prvederilorLegii nr.554/2oo4.                        

           Art.6. Hotararea a fost adoptata cu un numar de 11 voturi “pentru” valabil exprimate .

              Prezenta hotărâre se afiseaza la avizier, se înaintează şi se comunică:

              - Instituţiei prefectului – judetul Alba;

              - Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba;

              - Trezoreriei orasului Aiud ;

              - Ordonatorilor terţiari de credite in extras

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Cons. COPANDEAN CLAUDIU DORIN 

 

Noslac , 23,noiembrie 2011

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                                  SECRETAR

                                               VAIDASIGAN VIRGINIA

 

VOTURI:          Pentru -  11               

                     Împotriva  -     

                     Abţineri  -    

Numărul total al consilierilor este  11.

Numarul de consilieri prezenti este 11.