Hotarari nr.55-64

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI NOSLAC

 Noslac, nr. 78, comuna Noslac , judeţul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac @yahoo.com.

HOTARAREA  nr.55

23.11.2011

Privind modificarea  ’’Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2011

             Consiliul Local al comunei Noslac , judetul Alba , intrunit in sedinta ordinara in data de 23.11.2011;

            Avand in vedere:

- expunerea de motive a d-lui Primar- Jr. Silviu Vinteler ;

- referatul de specialitate nr. 2935/23.11.2011 si Planul de achizitii, intocmite de consilier  Nandrean Ioan , responsabil cu achizitiile publice,

- prevederile OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

- prevederile art.3 alin.1 lit.a si art.4 alin.1 din H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, actualizata la 28.07.2009;

- Vazand rapoartele de avizare ale comisiilor permanente de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Noslac ;

              In conformitate cu prevederile art.38 alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a din Legeanr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NOSLAC

HOTARASTE:

               Art.1. Se aproba  modificarea ’’Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2011’’, conform anexei 1, care este  parte integranta a acestei hotarari.

               Art.2. Biroul Contabilitate si Compartimentul de Achizitii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Noslac  vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

              Art.3. Prin grija secretarului, prezenta hotarare se va comunica:

- Institutiei Prefectului - judetul Alba ;

- Primarului comunei Noslac ;

- Compartimentului de Achizitii Publice din cadrul aparartului de specialitate al Primarului si va fi publicata si pe site-ul institutiei

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Cons. COPANDEAN CLAUDIU DORIN 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

VAIDASIGAN VIRGINIA

VOTURI:          Pentru -  11               

                       Împotriva  -     

                       Abţineri  -    

Numărul total al consilierilor este  11.

Numarul de consilieri prezenti este 11.

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI NOSLAC

 Noslac, nr. 78, comuna Noslac , judeţul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac @yahoo.com.

 

H O T A R A R E A   NR.56

din  data de 23.11.2011

privind  executia  bugetului  de venituri si cheltuieli al  comunei  Noslac pe trimestrul III  2011

 

                     Consiliul Local al comunei Noslac,  intrunit in sedinta ordinara in data de 23.11.2011;               

Având în vedere raportul de specialitate al Compartimentului contabilitate  cu  privire la execuţia bugetului pe trimestrul III  2011;

               În conformitate cu prevederile Legii  nr. 273/2006, art. 57, aliniatul 1, privind finanţele publice locale cu modificarile ulterioare;

Ţinând seama de avizul Comisiei de specialitate nr. 1, buget – finante, a Consiliului Local;

            În baza prevederilor art. 68, alin. 1 litera ,,e” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală cu modificarile si completarile ulterioare;

           În temeiul  prevederilor art. 36, alin. 2 lit. d şi  art. 45, alin. 1, alin. 2 şi alin. 6 si ale art. 115 alin. 1 lit. b  din  Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală republicata cu completarile ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Noslac .

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1.  Se aprobă contul de execuţie al bugetului pe trimestrul III  2011 potrivit anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

                 Art. 2 Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului comunei Noslac , Viceprimarul comunei Noslac , Secretarului comunei Noslac , Compartimentul contabilitate , Impozite si Taxe Locale,  Serviciilor, Unitatilor şi Instituţiilor subordonate Consiliului Local al comunei Noslac .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Cons. COPANDEAN CLAUDIU –DORIN  

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

                                               VAIDASIGAN VIRGINIA

 

VOTURI:          Pentru -  11               

                       Împotriva  -     

                       Abţineri  -    

Numărul total al consilierilor este  11.

Numarul de consilieri prezenti este 11.

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI NOSLAC

 Noslac, nr. 78, comuna Noslac , judeţul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac @yahoo.com

H O T A R A R E A Nr.57

7.12.2011

privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul fiscal 2012

 

        Consiliul local al comunei Noslac , intrunit  in sedinta ordinara azi data de 7.12.2011.             

  Avand in vedere referatul cu nr. 2924  din 21.11.2011 intocmit de catre d-na    Gherman Maria , consilier, biroul impozite si taxe locale din cadrul primariei Noslac .

        In conformitate cu prevederile  Legii  nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare ,H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea a Legii 571/2003 privind Codul fiscal ,Legea 343/2006 de modificare a Codului fiscal precum si a H.G. nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile , locale si taxele locale si alte taxe asimilate acestora , precum si amenzile aplicabile  incepand cu anul fiscal 2010;

          Vazand avizul comisiei de specialitate Nr. 1, Comisia  prntru  programare , dezvoltare economico –sociala , buget , administratia domeniului public si privat al comunei , agricultura , gospodarire comunala , protectia mediului , servicii si comert   din cadrul Consiliului local , avizul comisiei de specialitate nr. 2, avizul comisiei de specialitate nr. 3

          In temeiul prevederilor art.36 alin 4 lit.c si ale art.45 alin.1 din Legea nr. 215 /2001  a administratiei publice locale modificata,republicata;

                            CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NOSLAC

                                               H O T A R E S T E

Art.1 Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile care sunt aplicabile în anul 2012 sunt prevăzute în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezentul  hotarare .

Art.2 IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI

2.1. Impozitul pe clădiri la persoanele fizice se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii, valoare care se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea. Pentru localitatea Noslac rangul localitatii este IV , la care se aplica un coeficient de corectie de 1,00. Pentru localitatile Captalan, Copand, Stina de Mures, Valea Ciuciului si Gabud rangul localitatilor este V, la care se aplica un coeficient de corectie de 0.95.

2.1.1. În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă depăşeşte 150 mp valoarea impozabilă a acesteia se determină în urma aplicării prevederilor art.251 alin.(1)-(7), se majorează cu câte 5%pentru fiecare 50 mp sau fracţiune din aceştia.

2.1.2. În cazul clădirilor a căror destinaţie a fost modificată din locuinţe în spaţii comerciale, economice sau sedii de firme, inclusiv cele aparţinând persoanelor fizice autorizate, precum şi clădirile construite cu această destinaţie impozitul se calculează, conform Capitolului III din Anexa nr.1, majorate cu 20%

2.1.3.Persoanele fizice care au in proprietate 2 sau mai multe cladiri, datoreaza un impozit pe cladiri majorat dupa cum urmeaza :

- cu 65 % pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu ;

- cu 150 % pentru a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu ;

- cu 300 % pentru a treia cladire in afara celei de la adresa de domiciliu ;

2.2. Impozitul pe clădiri la persoane juridice :

2.2.1. Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor juridice care au efectuat reevaluarea clădirilor în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, se calculează prin aplicarea cotei de 1,6% asupra valorii de inventar rezultate în urma reevaluării şi înregistrate în contabilitate;

 

           2.2.2.In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata, cota impozitului pe cladiri se stabileste de consiliul local:

   a) 13% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta;
   b) 30%  pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta.

                Cota impozitului pe cladiri  se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. Fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii, in cazul carora cota impozitului pe cladiri este cea prevazuta la alin.2.2.1.

2.2.3. În cazul clădirilor închiriate, lucrările de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, efectuate de locatar din punct de vedere fiscal, acesta are obligaţia să comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declaraţii fiscale, în termen de 30 de zile de la receptia lucrării respective;

2.2.4. Taxa pe clădiri Pentru clădirile proprietate publică sau privată ale statului ori a unităţilor administraţiilor teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozit pe clădiri;

2.2.5. În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe durata întreaga de desfăşurare a acestuia impozitul pe clădiri se datorează de locatar şi se calculează la valoarea din contract, aşa cum este ea înregistrată în contabilitatea locatorului sau locatarului.

2.3. Impozitul / taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale până la datele 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

Art.3 IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN

3.1. Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează impozit pe teren; acesta se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de teren, rangul localităţii şi zona şi / sau categoria de folosinţă a terenului.

3.1.1. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei exprimată în hectare cu suma corespunzătoare prevăzută în Capitolul III din Anexa nr.1.Pentru localitatea Noslac rangul localitatii este IV, zona C, la care se aplica un coeficient de corectie de 1,10. Pentru localitatile Captalan, Copand, Stina de Mures, Valea Ciuciului si Gabud rangul localitatilor este V, zona C, la care se aplica un coeficient de corectie de 1,00.

3.1.2. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare cu suma corespunzătoare prevăzută în Capitolul III din Anexa nr.1.

Suma stabilită conform alin. 4  se inmulteste cu coeficientul de corecţie privind rangul localităţii, conform art.258, alin. 5 din Codul Fiscal.

3.1.3. În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii impozitul se calculează conform art.3, pct. 3.1.2. numai dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii :

a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultura;

b) au înregistrat în contabilitate venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la litera a).

În caz contrar impozitul pe teren la persoanele juridice se calculează conform punctului 3.1.1..

3.1.4. Pentru terenurile amplasate în extravilan se utilizează sumele prevăzute în Capitolul III din Anexa nr.1. Suma corespunzătoare obţinută se înmulţeşte cu coeficientul de corectie pentru localitatea Noslac rangul local;itatii este IV, zona C, la care se aplica un coeficient de corectie de 1,00. Pentru localitatile Captalan, Copand, Stina de mures, Valea Ciuciului si Gabud rangul localitatilor este V, zona C, la care se aplica un coefficient de corectie de 0.95

3.1.5. Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului, ori a unităţii administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor drepturilor de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitul pe teren.

3.1.6. În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe durata întreagă a acestuia, impozitul pe teren se datorează de locatar.

3.1.7. In cazul terenurilor pe care sunt amplasate orice alte constructii, care nu sunt de natura cladirilor pentru stabilirea impozitului pe teren , din suprafata inregistrata la Registrul Agricol la categoria de folosinta „terenuri cu constructii”, nu se scade suprafata ocupata de constructiile respective.

3.2. Impozitul / taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la data de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

Art.4 IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

4.1. În cazul mijloacelor de transport prevăzute de art.263, alin.2 din Codul Fiscal cu completările şi modificările ulterioare, impozitul se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare prevăzută în Capitolul IV din Anexa nr.1.

 

4.2. Pentru mijloacele de transport prevăzute la art.263, alin.4 şi art.292, alin.3 – autovehiculele de transport marfă cu masa totală autorizată egala sau mai mare de 12 tone -, pentru cele prevăzute de art.263, alin.5 şi art.292, alin.3 – combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone-, pentru mijloacele de transport prevăzute la art.263, alin.6 – remorci, semiremorci sau rulote – pentru mijloacele de transport prevăzute la art.263, alin.7 – mijloacele de transport pe apă – taxele sunt redate în Capitolul IV din Anexa nr.1, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.3. Impozitul asupra mijloacelor de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la data de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

4.4. În cazul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul asupra mijloacelor de transport se datorează de locatar.

Art.5 Pentru plata cu anticipaţie de către PERSOANELE FIZICE a impozitului pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul asupra mijloacelor de transport, datorat pentru întregul an, până la data de 31 martie, inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%.

  Art.6 Impozitul anual pe clădiri, teren, mijloace de transport, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine mai multe clădiri, terenuri, mijloace de transport suma de 50 lei se referă la impozitul cumulat pe fiecare fel de impozit.

 (1).Scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale se acorda conform normelor de aplicare la Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.7 TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR

 

7.1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize asemănătoare prevăzute de art.267 este redată în Capitolul V din Anexa nr.1.

7.2. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii similare prevăzute de art.268 sunt prevăzute în Capitolul V din Anexa nr.1.

Art.8 TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

8.1. Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în baza unui contract sau a unei altfel de înţelegeri încheiată cu altă persoană datorează o taxă de 3,6% aplicată asupra valorii serviciilor de reclamă şi publicitate, exclusiv T.V.A.

8.2. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate prevăzută de art.271, alin.2. este redată în Capitolul VI din Anexa nr.1.

Art.9 IMPOZITUL PE SPECTACOLE

9.1. Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în România datorează impozit pe spectacole.

9.2. În cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operete, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă şi internaţională cota de impozit este 2% aplicată asupra încasărilor din vânzarea abonamentelor şi a biletelor de intrare.

9.3. Pentru manifestările artistice de genul : festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte asemenea manifestări artistice ori distractive care au caracter ocazional cota este de 5% aplicată asupra încasărilor din vânzarea abonamentelor sau a biletelor de intrare.

9.4. În cazul unei manifestări artistice sau al unei activităţi distractive care are loc într-o videotecă sau discotecă, impozitul pe spectacol se calculează pentru fiecare zi de manifestare prin înmulţirea numărului de metri pătraţi ai suprafeţei incintei videotecii sau discotecii cu suma stabilită în Capitolul VII din Anexa nr.1.

.

Art.10 AMENZI CONTRAVENŢIONALE LA PERSOANELE FIZICE ŞI JURIDICE

Limitele minime şi maxime ale amenzilor sunt prezentate in Capitolul XIII din Anexa nr.1.

Art.11 Facilităţi fiscale acordate de Consiliul Local

 

11.1.Persoanele fizice care deţin o singură locuintă, în care au domiciliul, pentru aceasta şi pentru terenul aferent acesteia, beneficiază de următoarele facilităţi :

11.1.1. Reducerea cu 50% pentru familiile care au copii cu invaliditate de gradul I sau II, sau handicap grav sau accentuat, neinstituţionalizaţi;

11.1.2. Reducerea cu 50% pentru familiile în care ambii soţi beneficiază de indemnizaţie de şomaj şi/sau ajutor social sau alocaţii de sprijin, cel puţin 6 luni din anul 2012.

11.1.3. Reducerea cu 25% pentru familiile în care unul dintre soţi beneficiază de indemnizaţie de şomaj şi/sau ajutor social sau alocaţii de sprijin, cel puţin 6 luni din anul 2012.

11.1.4. Reducerea cu 100 % pentru persoanele fizice beneficiare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

11.1.5. Reducerea cu 50% pentru familiile monoparentale care au în îngrijire un copil în vârstă de până la 18 ani sau 25 ani, care urmează o formă de învăţământ de stat subvenţionat şi care are un venit lunar/membru de familie de până la 210 lei inclusiv.

11.1.6. Pentru a beneficia de aceste înlesniri persoana fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

- cerere de solicitare a înlesnirii;

- acte doveditoare a situaţiei respective;

- carte funciară care atestă proprietatea;

- să nu aibă restanţe sau acestea să fie achitate în momentul depunerii cererii.

Înlesnirea se acordă conform prevederilor legale în vigoare.

 

Art.12 Taxe speciale

12.1. Taxa de înregistrare pentru vehiculele cu tracţiune animală este de 15 lei/an, pentru mopede de 25 lei/an, iar pentru celelalte categorii de vehicule(tractoare,remorci si vehicule lente) este de 35 lei/an.

12.2. Taxe pentru executarea de copii de pe documentele deţinute de Consiliul Local: - xerocopierea unei pagini format A4 – 0,2 lei;

- xerocopierea unei file format A4 – 0,2 lei;

- xerocopierea unei file A3 – 0,50 lei.

12.3. Taxe speciale de cadastru

12.3.1 Taxa specială pentru remăsurarea terenurilor agricole de către Biroul Funciar Agricol, din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local, se stabileşte după cum urmează:

pentru suprafeţe cuprinse între 0 – 1000 mp – 24 lei;

pentru suprafeţe cuprinse între 1000 – 3000 mp – 30 lei;

pentru suprafeţe cuprinse între 3000 – 6000 mp – 35 lei;

pentru suprafeţe cuprinse între 6000 – 10000 mp – 41 lei;

pentru suprafeţe cuprinse între 10000 – 20000 mp – 53 lei;

pentru suprafeţe care depăşesc 20.000 mp – 53 lei, la care se adaugă suma de 1 leu pentru fiecare 10 mp care depăşesc 20.000 mp.

12.3.2 Taxa specială, pentru eliberarea planurilor de situaţie în zonele în care este realizat cadastrul edilitar – imobiliar, în vederea obţinerii certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire se stabileşte după cum urmează:

a. pentru persoanele fizice:

- pentru scara 1: 200 - format A3 – 26 lei

- pentru scara 1: 500 - format A3 – 35 lei

- pentru scara 1:1000 - format A3 – 38 lei

- pentru scara 1:2000 - format A3 – 42 lei

- pentru scara 1: 200 - format A4 – 19 lei

- pentru scara 1: 500 - format A4 – 26 lei

- pentru scara 1:1000 - format A4 – 30 lei

- pentru scara 1:2000 - format A4 – 35 lei

b. pentru persoanele juridice taxa specială va fi majorată cu 25%

12.3.3. Taxa specială pentru eliberarea planurilor de situaţie pe format A0 (plotter): - pentru persoanele fizice – 100 lei, respectiv 200 de lei pe suport magnetic.

- pentru persoanele juridice taxa va fi majorată cu 25%

12.3.4. Taxa pentru eliberarea de copii după planuri cadastrale – schiţe de punere în posesie întocmite sau de pe alte asemenea planuri deţinute de consiliul local este de :

- 5 lei format A4;

- 10 lei format A3.

12.3.5. Taxa privind vehiculele lente este de 50 de lei/an pentru fiecare din urmatoarele vehicule lente:                                         
   1. autocositoare;                                                           
   2. autoexcavator (excavator pe autosasiu);                                  
   3. autogreder sau autogreper;                                                
   4. buldozer pe pneuri;                                                      
   5. compactor autopropulsat;                                                 
   6. excavator cu racleti pentru sapat santuri, excavator cu rotor pentru sapat
santuri sau excavator pe pneuri;                                               
   7. freza autopropulsata pentru canale sau pentru pamant stabilizat;         
   8. freza rutiera;                                                           
   9. incarcator cu o cupa pe pneuri;                                          
   10. instalatie autopropulsata de sortare-concasare;                         
   11. macara cu greifer;                                                      
   12. macara mobila pe pneuri;                                                 
   13. macara turn autopropulsata;                                             
   14. masina autopropulsata pentru oricare din urmatoarele:                   
   a) lucrari de terasamente;                                                   
   b) constructia si intretinerea drumurilor;                                  
   c) decopertarea imbracamintii asfaltice la drumuri;                         
   d) finisarea drumurilor;                                                     
   e) forat;                                                                   
   f) turnarea asfaltului;                                                     
   g) inlaturarea zapezii;                                                      
   15. sasiu autopropulsat cu ferastrau pentru taiat lemne;                    
   16. tractor pe pneuri;                                                      
   17. troliu autopropulsat;                                                   
   18. utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor;                  
   19. vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apa;           
   20. vehicul pentru macinat si compactat deseuri;                            
   21. vehicul pentru marcarea drumurilor;                                     
   22. vehicul pentru taiat si compactat deseuri.                                                     

Art.13.Taxele judiciare de timbru şi taxele extrajudiciare de timbru sunt stabilite la punctele II si III din Anexa nr.1.

Art.14 ALTE TAXE

14.1. Taxa pentru utilizarea locurilor publice este de 15 lei.

Art.15. Impozitele şi taxele prevăzute în prezenta  hotarare   sunt aplicabile în anul 2012.

 

 

 

Noslac 7.12.2011

 

 

                                                                                        CONTRASEMNEAZA

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                   SECRETAR ,

Copandean Claudiu Dorin                                                    VAIDASIGAN VIRGINIA

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NOSLAC

Noslac, nr. 78, comuna Noslac , judeţul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac @yahoo.com

 

HOTĂRÂRE  NR. 58

din data de 7.12.2o11

privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2012/2013 in comuna Noslac .

 

               Consiliul local al comunei Noslac , judetul Alba , intrunit in sedinta publica ordinara in data de 7.12.2011.

               Luand in dezbatere :

                 Adresa Inspectoratului Scolar Judetean Alba  Nr. 6814/17.11.2011  privind cifra de scolarizare  pentru anul scolar 2012/2013 in conformitate cu prevederile Legii 1/2011  , inregistrata la Primaria Noslac la nr. 758/18.11.2011.

                Adresa nr. 798/5.12.2011 a Scolii cu clasele I-VIII  Noslac  cu privire la efectivele de elevi in anul scolar 2012-2013 conform Legii nr. 1/2011 educatiei nationale

               Avand in vedere  prevederile art. 63, 101 si 103 din Legea nr. 1/2011 referitoare la efectivele de elevi /clasa si respectiv la finantarea invatamantului preuniversitar ;

              In temeiul prevederilor art. 36(2) lit."c" , ale art. 45(3) si ale art 115(1) lit."b" din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala , republicata ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NOSLAC

H O T A R E S T E :

               Art. 1  Se aproba organizarea retelei de invatamant in comuna Noslac  dupa cum urmeaza :

            -Gradinita program normal Stina de Mures - 17 copii = 1 grupa combinata ;

            - Gradinita program normal Noslac  -27 copii =1 grupa combinata

            -  Grupa 0- 5 elevi ;

            - Clasa l -22 elevi ;

             - Clasa  a-ll -a -13 elevi ;

             - Clasa  a-lll -a -12 elevi ;

             - Clasa  a- lV -a -16 elevi ;

              Sectia maghiara  Stina de Mures 5 elevi ;

                                  TOTAL INVATAMANT PRESCOLAR: 73 elevi 

             - Clasa  a V-a -18 elevi ;

             - Clasa  a Vl-a -12 elevi ;

             - Clasa  a Vll-a -15 elevi ;

             - Clasa  a Vlll-a -13 elevi ;

                                 TOTAL GIMNAZIU :58  elevi

            Total unitate        175 elevi

             Art. 2  Primarul comunei Noslac impreuna cu conducerea scolii  va duce la indeplinire prezenta hotarare .

              Art.3 Prezenta se comunica  catre :

               Institutia Prefectului Judetului Alba

               Scoala cu clasele l-Vlll Noslac 

               Primar   

Nota : Documentatia intocmita de scoala face parte din prezenta  hotarare .

PRESEDINTE DE SEDINTA                                           CONTRASEMNEAZA SECRETAR

Cons. COPANDEAN CLAUDIU DORIN                                      VAIDASIGAN VIRGINIA

VOTURI:          Pentru -  11               

                    Împotriva  -     

                    Abţineri  -    

Numărul total al consilierilor este  11.

Numarul de consilieri prezenti este 11.

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NOSLAC

Noslac, nr. 78, comuna Noslac , judeţul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac @yahoo.com

 

HOTĂRÂRE  NR. 59

din data de 7.12.2o11

 

privind  parcelarea imobilului proprietate privata a comunei Noslac  situat intre drumul judetean Dj 107 G  si Balta Captalan  inscris in CF 70585  conform Documentatiei de dezlipire  anexate .

               Consiliul local al comunei Noslac , judetul Alba , intrunit in sedinta publica ordinara in data de 7.12.2011.

               Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind  parcelarea imobilului proprietate privata a comunei Noslac  situat intre drumul judetean Dj 107 G  si Balta Captalan  inscris in CF 70585  conform Documentatiei de dezlipire  anexate .

              Raportul de specialitate al compartimentului  achizitii  si   urbanism Nr. 3065/7.12.2011 din subordinea Consiliului Local si avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr.    1 Noslac  pentru buget , finante , administrarea domeniului public si privat al comunei , agricultura , gospodarire comunala , protectia mediului servicii si comert  precum si comisia nr. 2 si 3.

              Avand in vedere prevederile  art. 36 alin .(1) , alin(2) lit. c si alin(5) lit. c , art. 45 si art. 115 alin. (1) lit. b sin Legea nr. 215/2001(republicata ) legea administratiei publice locxale  coroborate cu cele ale  Legii nr. 7/1996 (republicata ) –Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare ;

              In temeiul prevederilor art. 36(2) lit."c" , ale art. 45(3) si ale art 115(1) lit."b" din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala , republicata ,

 

H O T A R E S T E :        

               Art. 1 Se aproba  parcelarea imoblului proprietate privata a Comunei Noslac situat intre drumul judetean Dj 107 G  si Balta Captalan  inscris in CF 70585  conform Documentatiei de dezlipire  anexate  dupa cum urmeaza :.

  • parcela nr. 1 cu nr. cadastral 70585/1 pasune in suprafata totala de 10000 m.p;
  • parcela nr. 2 cu nr. cadastral 70585/2 pasune in suprafata totala de 10000 m.p;
  • parcela nr. 3 cu nr. cadastral 70585/3 pasune in suprafata totala de 10000 m.p;
  • parcela nr. 4 cu nr. cadastral 70585/4 pasune in suprafata totala de 10000 m.p;
  • parcela nr. 5 cu nr. cadastral 70585/5 pasune in suprafata totala de   5527 m.p;

              Art. 2 Compartimentul  Achizitii si urbanism  din aparatul de lucru al primarului  comunei Noslac va duce la indeplinire sarcinile prevazute in prezenta.

              Art.5 Prezenta se comunica  catre :

               Institutia Prefectului Judetului Alba

              Compartimentului achizitii si urbanism 

              O.P.C.I Alba  

Nota : Documentatia  topografica de dezlipire imobil  fac parte din prezenta hotarare .

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                           CONTRASEMNEAZA SECRETAR

Cons. COPANDEAN CLAUDIU DORIN                         VAIDASIGAN VIRGINIA

 

VOTURI:          Pentru -  11               

                    Împotriva  -     

                    Abţineri  -    

Numărul total al consilierilor este  11.

Numarul de consilieri prezenti este 11.

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI NOSLAC

 Noslac, nr. 78, comuna Noslac , judeţul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac @yahoo.com.

 

HOTĂRÂREA  Nr.60

din 20.12.2011

            privind  rectificarea   bugetului local , al comunei Noslac ,judeţul Alba .

            Consiliul local al comunei Noslac , judetul  Alba întrunit în şedinţa extraordinară în data de 20.12.2011;

                 Luând în dezbatere :

       -  proiectul de hotărâre privind rectificarea  bugetului general al comunei Noslac ,judeţul Alba, si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli evidenţiate în afara bugetului pe anul 2011.           

       - Raportul de specialitate al compartimentului conrabilitate, cu privire la proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.60 din 14.12.2011.

         H.C.J. nr. 34/27.01.2011 Sume pentru sustinerea  programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala si a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata  pentru drumuri judetene  si comunale pe anul 2011.                      

           Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – Prntru  programare , dezvoltare economico –sociala , buget , administratia domeniului public si privat al comunei , agricultura , gospodarire comunala , protectia mediului , servicii si comert   din cadrul Consiliului local ;

           Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.2 Prntru  invatamant , sanatate , cultura , protectie sociala  activitati sportive si de agrement  din cadrul Consiliului local ;

            Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 comisia pentru administratie publica , juridic , drepturile omului , apararea ordinei si linistei publice din cadrul Consiliului local 

              Având in vedere prevederile :

           - Legii 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările si completările ulterioare;

           - Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările

ulterioare;

            -OUG nr. 96/2011;

           - Legii nr.286/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011;

          - art.36 din Legea privind administraţia publică locală nr.215/2001, republicata;

             In temeiul art.45 si art.115 alineatul (1) lit.”c” din Legea administraţiei publice locale

nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare

                                    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NOSLAC

                                                        HOTARESTE

                 Art.1 –Aproba rectificarea  Bugetul local al comunei Noslac ,judeţul  Alba, pe anul 2011,  ,buget aprobat 1831,60 mii lei , buget rectificat 1842,10 mii lei ,în structura prevăzută în anexa nr.1 – parte integrantă a prezentei hotărâri din care :

                 a) Sectiunea functionare    1471,00 mii lei +10,5 =1481,50 mii lei   ;

                              -cheltuieli de personal    837,40 mii lei   -        =  837,40 mii lei;

                              - cheltuieli materiale      345,10 mii lei   - 1       = 344,10 mii lei ;

                       - transferuri intre unitati ( camin )196,00      -         =  196,00 mii lei :

                       - transferuri asistenta sociala  86,50 mii lei    -         =    86,50 mii lei ;

                       - burse                                6,00  mii lei     +3       =     9,00 mii lei ;

                        - transferuri (culte )                                  +8,5   =      7,50 mii lei ;

                                    

            Art. 2 Se aproba repartizarea sumelor , cultelor  religioase  de pe raza comunei dupa cum urmeaza :

  • Biserica Ortodoxa Noslac 1000  lei;

- Biserica Ortodoxa Captalan 1500  lei ;

                     -  Biserica Ortodoxa Stina de Mures 1000  lei ;

                     - Biserica Ortodoxa Gabud  1000  lei ;

                     - Parohia Reformata Noslac 1000  lei ;

                     - Parohia Reformata Stina de Mures 1000  lei ;

                     - Biserica Baptista  Noslac 1000 lei ;

                     - Biserica Penticostala  Copand 500  lei ;

                     - Biserica Penticostala Stina de Mures 500  lei ;

          Art.3.Cu drept de contestatie la instanta de contencios administrativ competenta potrivit prvederilorLegii nr.554/2oo4.                        

          Art.4. Hotararea a fost adoptata cu un numar de 11 voturi “pentru” valabil exprimate .

              Prezenta hotărâre se afiseaza la avizier, se înaintează şi se comunică:

              - Instituţiei prefectului – judetul Alba;

              - Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba;

              - Trezoreriei orasului Aiud ;

                 - Ordonatorilor terţiari de credite in extras ;

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                             SECRETAR

COPANDEAN CLAUDIU DORIN                                    VAIDASIGAN VIRGINIA

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI NOSLAC

Noslac, nr. 78, comuna Noslac , judeţul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac @yahoo.com.

 

HOTĂRÂREA  Nr.61

din 20.12.2011

privind  acordarea burselor de merit,burselor de  studiu si burselor de ajutor social , elevilor din  unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, din comuna Noslac , pe anul şcolar 2011-2012

                  Consiliul local al comunei Noslac , judetul  Alba întrunit în şedinţa extraordinară în data de 20.12.2011;

                 Luând în dezbatere : 

    - proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Noslac  ;

    -  Adresa inaintata de Scoala cu clasele l-Vlll Noslac nr. 828 din data de 14.12.2011;

    - expunerea de motive a primarului comunei Noslac ;

             Avand in vedere :

    - prevederile  Legii nr.1/2011, a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

    - prevederile Legii nr.273/2006, a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

    - dispozitiile  art. 8(1) lit a ,art. 9(1) si (2) , art. 13  din Ordinul Administratiei Publice  Nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor  generale de acordare a burselor  elevilor din invatamantul preuniversitar  de stat ;

    - prevederile Hotărârii Consiliului Local Noslac  nr.60/2011, de rectificare  a bugetului de venituri şi cheltuieli, al Consiliului Local Noslac , pe anul 2011;

           Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – Prntru  programare , dezvoltare economico –sociala , buget , administratia domeniului public si privat al comunei , agricultura , gospodarire comunala , protectia mediului , servicii si comert   din cadrul Consiliului local ;

           Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.2 Prntru  invatamant , sanatate , cultura , protectie sociala  activitati sportive si de agrement  din cadrul Consiliului local ;

            Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 comisia pentru administratie publica , juridic , drepturile omului , apararea ordinei si linistei publice din cadrul Consiliului local 

 

                 În temeiul dispoziţiilor art.36(2), lit. “b” şi „d”, alin.4, lit.”a” şi alin.6, lit.“a”, pct.1, art. raportate la dispoziţiile art.45(1), din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NOSLAC

HOTĂRĂŞTE :

 

               ART.1. – Se aproba  bursa de merit, bursa de studiu , burse sociale , precum si cuantumul acestora ,pentru ciclul de învăţământ gimnazial, pe anul şcolar 2011-2012,  la scoala generala cu clasele l-Vlll Noslac  dupa cum urmeaza :

                 -burse merit 37 burse in cuantum de 130 lei /bursa ;

                 - burse studiu 1 burse in cuantum de 50 lei /bursa  ;

                 - burse sociale 25 burse in cuantum de 50 lei /bursa ;

              ART.2. – Cuantumul stabilit , valabil pentru întreg anul şcolar 2011-2012 şi va fi decontată  din sume cu această destinaţie, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Noslac nr.60/2011,a bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Noslac  2011, rectificat ulterior.

            ART.3 Se aproba Regulamentul privind stabilirea  condiţiilor de acordare a burselor   de merit anuale, pentru elevii din învăţământ preuniversitar de stat din comuna  Noslac , conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta .

              ART.4. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul comunei Noslac , prin biroul  financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

             ART.5. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei  şi se transmite  prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către :

       -Instituţia Prefectului Judeţului Alba ;

       - Biroul  financiar-contabil ;

       - Compartimentul  relaţii cu publicul şi informaţii publice ;

       - Scoala cu clasele l-Vlll Noslac ;

VOTURI:          Pentru -  11               

                           Împotriva  -     

                           Abţineri  -     

Numărul total al consilierilor este  11.

Numarul de consilieri prezenti este 11.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          Avizat  de  legalitate :  SECRETAR

    COPANDEAN CLAUDIU DORIN                                 VAIDASIGAN VIRGINIA 

  

VOTURI:          Pentru -  11               

                           Împotriva  -     

                           Abţineri  -    

Numărul total al consilierilor este  11.

Numarul de consilieri prezenti este 11.

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI NOSLAC

 Noslac, nr. 78, comuna Noslac , judeţul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac @yahoo.com.

HOTĂRÂREA  Nr.62

din 20.12.2011

privind modificarea şi completarea Listei de bunuri din domeniul public al comunei Noslac  aferente sistemului de alimentare cu apă in localitatea Stina de Mures  , care sunt concesionate de  către operatorul SC „APA CTTA” SA Alba  prin H.C.L. 4/2010.

 

        Consiliul local al comunei Noslac , judetul  Alba întrunit în şedinţa extraordinară în data de 20.12.2011;

                 Luând în dezbatere : 

           - proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Noslac ;

           - referatul  compartimentului achizitii  publice , nr.2405/12.12-2011;

- procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.6536/23.11/2011, încheiat între Primăria comunei Noslac  şi S.C. „APA  C.T.T ALBA ” SRL, pentru lucrările de Instalatie dezare cu hipoclorit de sodiu , in localitatea Stina de Mures;

           Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – Prntru  programare , dezvoltare economico –sociala , buget , administratia domeniului public si privat al comunei , agricultura , gospodarire comunala , protectia mediului , servicii si comert   din cadrul Consiliului local ;

           Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.2 Prntru  invatamant , sanatate , cultura , protectie sociala  activitati sportive si de agrement  din cadrul Consiliului local ;

            Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 comisia pentru administratie publica , juridic , drepturile omului , apararea ordinei si linistei publice din cadrul Consiliului local 

             În temeiul dispoziţiilor art.36(2), lit.”d” şi „e”, alin.6, lit.”a”, art.44(1) şi art.45(3), din Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare,

                      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NOSLAC

                                                   HOTĂRĂŞTE:

ART.1. – Se aprobă, modificarea şi completarea Listei de bunuri din domeniul public al comunei Noslac , aferente sistemului de alimentare cu apă in localitatea Stina de Mures ,concesionate către operatorul S.C. „APA C.T.T. ALBA ” SRL , aprobată prin Hotărârea Consiliului local Noslac 4/2010, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare ;

ART.2. – Celelalte prevederi din Lista de bunuri din domeniul public al comunei Noslac , aferente sistemului de alimentare cu apă ,concesionate către operatorul S.C. „APA C.T.T ALBA ” SRL, aprobată prin Hotărârea Consiliului local Noslac , rămân neschimbate.

ART.3. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul comunei Noslac , prin viceprimarul comunei ,biroul financiar-contabil, compartimentul achizitii publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului .

ART. 4. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei  şi se transmite prin intermediul secretariatului consiliului local, către:

-Instituţia Prefectului Judeţului alba ;

                        -SC „APA C.T.T  ALBA ” SRL;

-Biroul financiar-contabil ;

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         Avizat de legalitate : SECRETAR

COPANDEAN CLAUDIU DORIN                    VAIDASIGAN VIRGINIA

 

 

 

VOTURI:          Pentru -  11               

                           Împotriva  -     

                           Abţineri  -    

Numărul total al consilierilor este  11.

Numarul de consilieri prezenti este 11.

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI NOSLAC

 Noslac, nr. 78, comuna Noslac , judeţul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac @yahoo.com.

 

HOTARAREA  nr.63

20.12.2011

Privind aprobarea  ’’Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2012

             Consiliul Local al comunei Noslac , judetul Alba , intrunit in sedinta ordinara in data de 20.12.2011;

             Avand in vedere:

- expunerea de motive a d-lui Primar- Jr. Silviu Vinteler ;

- referatul de specialitate nr. 3170/2011 si Planul de achizitii, intocmite de consilier  Nandrean Ioan , responsabil cu achizitiile publice,

- prevederile OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

- prevederile art.3 alin.1 lit.a si art.4 alin.1 din H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, actualizata la 28.07.2009;

- Vazand rapoartele de avizare ale comisiilor permanente de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Noslac ;

              In conformitate cu prevederile art.38 alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a din Legeanr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

                                CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NOSLAC

HOTARASTE:

               Art.1. Se aproba  ’’Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2012’’, conform anexei 1, care este  parte integranta a acestei hotarari.

               Art.2. Biroul Contabilitate si Compartimentul de Achizitii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Noslac  vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

              Art.3. Prin grija secretarului, prezenta hotarare se va comunica:

- Institutiei Prefectului - judetul Alba ;

- Primarului comunei Noslac ;

- Compartimentului de Achizitii Publice din cadrul aparartului de specialitate al Primarului si va fi publicata si pe site-ul institutiei

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Cons. COPANDEAN CLAUDIU DORIN 

 

CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                                SECRETAR

                                               VAIDASIGAN VIRGINIA

VOTURI:          Pentru -  11               

                           Împotriva  -     

                           Abţineri  -    

Numărul total al consilierilor este  11.

Numarul de consilieri prezenti este 11                 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA COMUNA NOSLAC

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI NOSLAC

Noslac, nr. 78, comuna Noslac , judeţul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac @yahoo.com.

HOTARAREA  nr.64

20.12.2012

privind anularea obligatiilor bugetare in cuantum situat sub nivelul cheltuielilor de executare,datorate de contribuabili persoane fizice si juridice

            Consiliul Local al comunei Noslac , judetul Alba ;

            Avand in vedere :

          - prevederile Legii nr.571/2003, privind Codul fiscal, cu modificarile si

completarile ulterioare ;

          -  prevederile art.178 din O.G.92/2003 privind Codul de procedure fiscala ;

          - Expunerea de motive a primarului comunei Noslac  ;

           - Raportul de specialitate nr.3131/13.12.2011, al Compartimentului  impozite, taxe locale si  venituri.

            In temeiul art.45, alin .(2) lit.c) din Legea administratie publice locale nr.215/2001,

 republicata.

                                           CONSILIUL LOCAL AL COMUUNEI

HOTARASTE:

             Art.1- Se anuleaza creantele fiscale in cuantum de pina la 10 lei inclusiv, aflate

in sold la data de 31.12.2011, pentru contribuabili persoane fizice si juridice ,pentru

situaţiile în care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin poştă,

sunt mai mari decât creanţele fiscale supuse executării silite.

             Art.2-Compartimentul  Impozite, taxe locale si  venituri va duce la indeplinire

prevederile prezentei hotarari.            

             Art.3. Prin grija secretarului, prezenta hotarare se va comunica:

- Institutiei Prefectului - judetul Alba ;

- Primarului comunei Noslac ;

- Compartimentului de Impozite, taxe locale si  venituri,  din cadrul aparartului de specialitate al Primarului si va fi publicata si pe site-ul institutiei

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Cons. COPANDEAN CLAUDIU DORIN 

 

                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                   SECRETAR

                                               VAIDASIGAN VIRGINIA

VOTURI:          Pentru -  11               

                    Împotriva  -     

                    Abţineri  -    

Numărul total al consilierilor este  11.

Numarul de consilieri prezenti este 11