Regulament

Anexa la H.C.L. nr.15/17.03.2011

REGULAMENT LOCAL

PRIVIND IMPLICAREA PUBLICULUI IN ELABORAREA SAU REVIZUIREA

PLANURILOR DE AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM

in comuna Noslac

I. Domeniu de aplicare

Regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului initiate sau aflate in competenta de aprobare a primariei, denumit in continuare Regulament local, se aplica in cazul initierii si/sau aprobarii urmatoarelor tipuri de documentatii:

- PUG Plan urbanistic general;

- PUZ Plan urbanistc zonal;

- PUD Plan urbanistic de detaliu;

II.Structura cu atributii in coordonarea informării si consultării publicului pentru documentatiile de amenajare a teritoriului

Structura cu atributii in coordonarea informării si consultării publicului pentru documentatiile de urbanism si de amenajare a teritoriului cuprinde persoane din aparatul propriu al Primariei Noslac;

Persoanele responsabile vor fi desemnate nominal, pentru fiecare documentatie In parte.

III.Modalităti de finantare a activitătilor de informare si consultare

Activitătile privind informarea si consultarea publicului pentru documentatiile de urbanism si de amenajare a teritoriului se vor finanta de către initiatorul documentatiei de amenajare a teritoriului.

IV.Principiile de identificare a grupurilor tintă pentru informare si consultare;

a) Reprezentanti ai comunitătilor locale din zona de studiu si din vecinătate;

b) Reprezentanti ai institutiilor publice cu responsabilităti in domeniul vizat;

c) Reprezentanti ai asociatiilor profesionale care activează in domeniul urbanismului si amenajării teritoriului

d) Reprezentanti ai mediului de afaceri;

e) Reprezentanti ai societatii civile;

V.Principiile de ierarhizare si preluare a observatiilor publicului, asupra documentatiilor supuse informării si consultării populatiei

Se vor analiza si sintetiza toate problemele, observatiile si rezervele exprimate de public pe parcursul celor patru etape de consultare.

Se vor lua in considerare aspectele esentiale care au relevantă asupra dezvoltării durabile si care sunt argumentate in mod obiectiv.

VI.Modul si locul in care publicul va avea acces la informatii si documentatii;

Informarea publicului se va face prin mass-media, pe pagina de internet a Primariei Noslac si prin afisare la avizierul Primariei Noslac.

Spatiile in care vor fi expuse documentatiile si in care se vor desfăsura dezbaterile publice vor fi stabilite si anuntate pentru fiecare etapă si documentatie in parte, si vor fi comunicate prin anunturi in presă si pe site-ul Primariei. Noslac.

VII.Definirea situatiilor in care se consideră că Regulamentul local a fost incălcat si măsurile administrative de sanctionare

Se consideră că Regulamentul local a fost incălcat in următoarele situatii:

- Nerespectarea celor patru etape obligatorii de informare si consultare a publicului prevăzute In Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT, art. 4, respectiv:

a. etapa pregătitoare si€“ anuntarea intentiei de elaborare;

b. etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare;

c. etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare;

d. etapa elaborării propunerii finale, care include toate observatiile avizatorilor si care se supune procedurii de transparentă decizională;

Măsurile administrative de sanctionare vor fi cele aplicabile functionarilor publici in cazul neiindeplinirii atributiilor de servici.

VIII. Modul in care se va face evaluarea proceselor de participare publică

Evaluarea proceselor de participare publică se va face analizand aportul propunerilor, sugestiilor făcute in timpul consultării populatiei si care au condus la imbunătătirea documentatiilor, respectiv numărul observatiilor si propunerilor, precum si relevanta acestora.

Se va face si evaluarea perioadei de timp si€“ durata totală a consultării populatiei, raportată la rezultatele obtinute

IX.PREVEDERI DIFERENTIATE PE CATEGORII DE PLANURI DE URBANISM

I.Planul urbanistic general (PUG) si regulamentul local de urbanism (RLU) aferent acestuia

1. Implicarea publicului in etapa pregătitoare

ART.1.(1) Autoritătile administratiei publice locale initiatoare informează publicul cu privire la intentia de elaborare sau de revizuire a PUG, inainte de elaborarea documentelor necesare procedurii de atribuire a serviciilor de elaborare a planului.

(2) Informarea cu privire la intentia de elaborare a PUG se face simultan, prin următoarele metode:

a) anunturi afisate la sediul autoritătii publice in spatiile accesibile tuturor cetătenilor;

b) anunt cu vizibilitate imediată publicat pe pagina proprie de internet .

(3) Anunturile prevăzute la alin. (2) vor cuprinde in mod obligatoriu cel putin următoarele:

a) prezentarea succintă a argumentării intentiei de elaborare/revizuire a PUG si a obiectivelor PUG;

b) numele si datele de contact ale persoanei responsabile cu informarea si consultarea publicului, către care pot fi transmise comentarii, observatii si propuneri;

c) perioada, de maximum 25 de zile de la data aducerii la cunostinta publicului a intentiei, in care pot fi transmise comentarii, observatii si propuneri sau exprimate nevoi;

d) modul in care va fi pus la dispozitia publicului răspunsul la observatiile transmise in această perioadă.

(4) Anunturile publicate pe pagina proprie de internet si cele afisate trebuie mentinute pe toată perioada in care pot fi transmise observatii si propuneri.

(5) Autoritatea administratiei publice locale a Primariei Noslac aduce la cunostinta publicului intentia sa de elaborare sau revizuire a PUG si prin anunturi publicate in presa locală, cel putin două anunturi publicate la interval de minimum 3 zile, panouri amplasate pe domeniul public, etc.

ART.2.Autoritatea administratiei publice locale a Primariei Noslac primeste de la public observatii, sugestii sau propuneri cu privire la intentia de elaborare sau revizuire a PUG si la informatiile furnizate prin anunt si pune la dispozitia publicului sinteza acestora si argumentatia preluării sau nepreluării propunerilor, in maximum 15 zile de la data-limită stabilită pentru primirea lor.

ART.3.Toate propunerile obtinute si nevoile identificate in urma procesului de informare si consultare vor fi examinate si sintetizate si vor fi prezentate ca anexă la documentatia necesară atribuirii serviciilor de elaborare a PUG.

ART.4.(1) Elementele de temă incluse in documentatia necesară atribuirii serviciilor de elaborare sau revizuire a PUG privind obiectivele principale, aspectele si prevederile principale ce urmează a fi abordate, precum si procedurile specifice de informare si consultare a publicului pe parcursul elaborării sau revizuirii PUG se redactează de către structura de specialitate a Primariei Noslac beneficiară a PUG, cu sprijinul unui grup cu rol consultativ format din reprezentanti ai compartimentului de specialitate, autoritătii competente cu protectia mediului, si ai altor institutii/organisme interesate de la nivel judetean sau local, precum si de către persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului, astfel incat să se asigure identificarea prealabilă a nevoilor la care PUG trebuie să răspundă.

(2) Documentatia necesară atribuirii serviciilor de elaborare sau revizuire a PUG include in mod clar obligatiile ce derivă din derularea activitătilor de informare si consultare a publicului.

2. Implicarea publicului In etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare

ART.5.(1) In etapa elaborării studiilor de fundamentare a propunerilor, cerintele si optiunile publicului legate de dezvoltarea urbană durabilă sunt obtinute de elaboratorul documentatiei de urbanism prin metode de cercetare sociologică relevante pentru obiectivele propuse.

(2) Cercetarea sociologică se efectuează de către persoane specializate in pregătirea, derularea si analizarea rezultatelor metodelor corespunzătoare, atestate conform legii in privinta elaborării documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului administrativ.

3. Implicarea publicului In etapa elaborării propunerilor

ART.6.(1) Pe parcursul elaborării propunerilor este recomandată consultarea publicului sau a anumitor factori interesati, precum organizatii ale societătii civile, asociatii profesionale, asociatii ale sectorului de afaceri, reprezentanti ai cetătenilor, asupra evolutiei propunerilor preliminare, a alternativelor si optiunii preferate, astfel incat să fie preintimpinate eventuale dezacorduri sau contestări.

(2) In vederea reducerii birocratizării si a costurilor se recomandă ca această consultare să fie organizată in mod unitar cu evaluarea de mediu, prin colaborarea cu autoritătile responsabile din domeniul mediului.

ART.7.Informarea si consultarea publicului asupra propunerilor de PUG se fac astfel:

a) autoritatea administratiei publice locale  initiatoare a planului informează publicul prin următoarele activităti simultan:

1. publică cel putin pe propria pagină de internet anuntul cu privire la posibilitatea, modul si perioada, locul si orarul in care se pot consulta documentele complete ale propunerilor si transmit observatii la sediul autoritătii competente pentru aprobarea finală a PUG in termen de maximum 45 de zile calendaristice de la data ultimului anunt, precum si obiectivele, data, locul de desfăsurare, ora de incepere si durata estimată a dezbaterii publice care are loc la minimum 20 de zile de la data ultimului anunt;

2. afisează anuntul de mai sus si propunerile insotite de explicatii succinte, scrise si desenate, intr-un limbaj nontehnic, pe o perioadă de cel putin 30 de zile, la sediul propriu si in alte locuri special amenajate;

3. trimit in scris către factorii interesati identificati anuntul publicat, cu cel putin 15 zile inainte de data dezbaterii publice;

b) autoritatea administratiei publice locale consultă publicul asupra propunerilor prin cel putin următoarele activităti:

1. pun la dispozitia publicului, pentru consultare, prima versiune a propunerilor pe durata a cel putin 45 de zile;

2. expun materialele grafice cu explicatii formulate intr-un limbaj nontehnic, pe durata a cel putin 45 de zile, intr-un spatiu special amenajat si cu posibilitatea colectării in scris a observatiilor cetătenilor;

3. pregătesc, organizează si conduc o dezbatere publică cu privire la propuneri;

c) autoritatea administratiei publice locale informează publicul cu privire la rezultatele consultării, cel putin prin publicarea pe propria pagină de internet a observatiilor si sugestiilor publicului asupra propunerilor preliminare si a răspunsului la acestea, in termen de maximum 15 zile de la data dezbaterii publice;

d) consultarea publicului pe propunerile de plan se face inainte de transmiterea documentatiei pe circuitul legal de avizare.

ART.8.(1) In vederea introducerii in circuitul legal de avizare a PUG si RLU, autoritătile administratiei publice locale asigură realizarea raportului consultării populatiei.

(2) Raportul consultării insotit de punctul de vedere al structurii de specialitate din cadrul autoritătii publice locale se prezintă consiliului local al comunei Noslac spre Insusire sau respingere. In vederea fundamentării tehnice a deciziei, autoritatea administratiei publice locale a Primariei Noslac poate solicita opinia unor experti atestati sau a unor asociatii profesionale din domeniu.

4. Implicarea publicului in etapa aprobării PUG

ART.9.Informarea si consultarea publicului in etapa aprobării PUG se fac cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională in administratia publică, cu completările ulterioare, si ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare.

5. Implicarea publicului in monitorizarea implementării PUG

ART.10.Informatiile continute in PUG si RLU aferent reprezintă informatii de interes public si vor fi puse la dispozitie automat prin publicare pe site-ul primăriei si vor fi eliberate la cerere conform Legii nr. 544/2001, cu modificările si completările ulterioare.

ART.11.Anual, autoritatea administratiei publice locale  va face publice modalitătile privind aplicarea prevederilor PUG si stadiul de aplicare.

II.Planul urbanistic zonal (PUZ) si regulamentul local aferent acestuia

1. Implicarea publicului In etapa pregătitoare

ART.12.(1)In situatia PUZ initiat de autoritatea administratiei publice locale a Primariei Noslac, in functie de complexitate, tema, obiectivele si cerintele PUZ vor fi elaborate cu sprijinul unui grup cu rol consultativ, format din reprezentanti ai compartimentului de specialitate, a autoritătii competente cu protectia mediului si ai altor institutii/organisme interesate de la nivel judetean sau local, precum si persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului, astfel incat să se asigure identificarea prealabilă a tuturor nevoilor la care PUZ trebuie să răspundă.

(2) In functie de impactul estimat al PUZ, (suprafata studiată, modificări propuse, specificul investitiei ce a generat elaborarea documentatiei) pentru argumentarea unor obiective ale planului sau pentru identificarea si evaluarea unor posibile opinii si interese divergente, in vederea determinării oportunitătii planului In interes public, administratia publică initiatoare poate aduce la cunostinta publicului intentia de elaborare a PUZ si obiectivele acestuia prin anunturi pe pagina proprie de internet, anunturi către proprietarii din zonă, afisări ale anuntului in zona de studiu preconizată, intalniri cu locuitorii din zonă etc.

(3) Documentatia necesară atribuirii serviciilor de elaborare a PUZ trebuie să includă si obligatiile elaboratorului ce derivă din procedurile specifice de informare si consultare a publicului.

(4) Afisarea in vederea informării populatiei se face pe panouri rezistente la intemperii, conform Ordinului nr. 2701/30.12.2010.

ART.13.(1)In cazul in care initiatorul planului este un investitor privat, persoană fizică sau juridică, obligatiile ce derivă din procedurile specifice de informare si consultare a publicului se vor transmite initiatorului prin certificatul de urbanism si avizul prealabil de oportunitate.

(2)Procedurile, modalitătile si tehnicile specifice de informare si consultare a publicului se stabilesc prin Documentul de planificare a procesului de informare si consultare a publicului, adoptat si in concordantă cu cerintele ce derivă din obiectivele principale propuse, complexitatea si impactul estimat al PUZ.

2. Implicarea publicului In etapa elaborării propunerilor

ART.14.Pe parcursul elaborării propunerilor este recomandată consultarea publicului asupra evolutiei acestora, astfel incat să fie argumentate beneficiile aduse in interes public si să fie preintampinate eventuale dezacorduri sau contestări.

ART.15.Informarea si consultarea publicului cu privire la propunerile de PUZ se fac inainte de transmiterea documentatiei pe circuitul tehnic de avizare, astfel:

a) autoritatea administratiei publice locale informează publicul prin cel putin următoarele activităti:

1.publică pe propria pagină de internet anuntul cu privire la posibilitatea, modul si perioada, locul si orarul in care se pot consulta documentele si transmit observatii la sediul autoritătii publice competente pentru aprobarea PUZ in termen de maximum 25 de zile calendaristice de la data anuntului, precum si obiectivele, data, locul de desfăsurare, ora de incepere si durata estimată pentru fiecare metodă de consultare;

2.identifică si notifică proprietarii ale căror proprietăti vor fi direct afectate de propunerile PUZ;

3.pune la dispozitia publicului spre consultare documentele aferente propunerilor PUZ, inclusiv materiale explicative scrise si desenate, intr-un limbaj nontehnic, precum si documentele ce au stat la baza primei variante a propunerilor, după caz: certificatul de urbanism, avizul prealabil de oportunitate;

4.afisează anuntul la sediul propriu si in alte locuri special amenajate, pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice amplasate in cel putin 3 locuri vizibile pe teritoriul zonei studiate;

5.investitorul privat initiator al PUZ afisează anuntul pe panouri rezistente la intemperii, conform prevederilor Ordinului nr. 2701/30.12.2010, in loc vizibil, la parcela care a generat intentia elaborării PUZ;

b)autoritatea administratiei publice locale a comunei Noslac responsabila cu aprobarea planului are următoarele obligatii:

1.informează publicul cu privire la rezultatele informării si consultării, cel putin prin publicarea pe propria pagină de internet si la sediul propriu a observatiilor si sugestiilor publicului si a răspunsului la acestea, in termen de 15 zile de la incheierea perioadei de consultare a publicului;

2.informează in scris proprietarii ale căror imobile sunt direct afectate de propunerile PUZ si care au trimis opinii, cu privire la observatiile primite si răspunsul argumentat la acestea.

ART.16.In vederea aprobării PUZ in scopul fundamentării deciziei consiliului local, structura de specialitate, prin persoana desemnata responsabila, asigură elaborarea raportului consultării publicului referitor la opiniile colectate, răspunsurile date si argumentarea lor pentru PUZ de administratia publica locala; in cazul cand initiatorul PUZ este un investitor privat, persoană fizică sau juridică elaborarea raportului intra in sarcina acestuia .

3.Implicarea publicului in etapa aprobării PUZ

ART.17.Informarea si consultarea publicului in etapa aprobării PUZ se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională in administratia publică, cu completările ulterioare, si ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare.

4.Implicarea publicului in monitorizarea implementării PUZ

ART.18.Plansa de reglementări urbanistice si regulamentul local reprezintă informatii de interes public si vor fi furnizate si puse la dispozitie in urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare.

III.Planul urbanistic de detaliu PUD

1.Implicarea publicului in etapa pregătitoare

ART.19.In situatia solicitării elaborării unui PUD, autoritatea administratiei publice locale informează si consultă populatia in conformitate cu regulamentul local aprobat, cel putin prin următoarele modalităti:

a)se notifică proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile celei care a generat PUD privind intentia si propunerile documentatiei de urbanism, cu acordarea unui termen de primire a observatiilor sau propunerilor de minimum 15 zile;

b) In situatia in care initiatorul PUD este o persoană fizică sau juridică interesată, in termen de 5 zile de la primirea tuturor observatiilor, autoritatea administratiei publice locale, persoana desemnata responsabila cu urmarirea si controlul indeplinirii procedeelor privind informării si consultării publicului notifică initiatorul PUD cu privire la eventualele obiectii primite si solicită modificarea propunerilor sau răspunsul motivat de refuz al acestora, cu acordarea unui termen de transmitere a răspunsului in termen de maximum 10 zile;

c) In termen de 10 zile de la răspunsul argumentat al initiatorului PUD, autoritatea administratiei publice locale informează in scris proprietarii care au trimis opinii cu privire la observatiile primite si răspunsul la acestea.

2. Implicarea publicului in etapa aprobării PUD

ART.20.In vederea aprobării PUD, autoritătile administratiei publice responsabile cu aprobarea planului asigură introducerea in documentatia supusă aprobării consiliului local a raportului informării si consultării publicului, insotit de punctul de vedere al structurii de specialitate.

3. Implicarea publicului In monitorizarea implementării PUD

ART.21.Informatiile cuprinse in PUD reprezintă informatii de interes public si vor fi furnizate si puse la dispozitie in urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările si completările ulterioare.

PRESEDINTE DE SEDINTĂ CONTRASEMNEAZĂ

Consilier,                               SECRETAR,

Cacuci Iosif,                      Vaidasigan Virginia